Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی بقایای آفت کشهای آلی کلره در بافت چربی شکمی حاصل از اتوپسی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران (روش گاز کروماتوگرافی)

نویسنده:

(4 صفحه - از 27 تا 30)

زمینه: دی کلروفیل تری کلرواتان (DDT) در اواخر دهه 1930 به عنوان آفت کش معرفی گردید. بعد از آن سایر آفت کشهای آلی کلره معرفی شدند. بقایای این ترکیبات در آب، هوا، غذا و همچنین بدن حیوانات و انسان یافت شده که اثرات بهداشتی و زیست محیطی مختلفی به آن نسبت داده می شود. با توجه به اثرات سو متعدد و درازمدت این سموم و نیز خاصیت تجمع پذیری آنها در بافت چربی، بقایای آفت کشها آلی کلردار در بافت چربی اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان تهران در تابستان و پاییز 1380 اندازه گیری شد. روشها: نمونه های تصادفی از بافت چربی (ناحیه شکم) اجساد جمع آوری گردید و برای اندازه گیری میزان 8 ترکیب مهم کلردار آلی شامل لیندان، دی الدرین، آلفا ـ اندوسولفان، بتااندوسولفان،-OP د.د.ت، -PPد.د.ت،-PP د.د.د در بافتهای چربی مذکور از دستگاه کروماتوگرافی گازی استفاده گردید. جداسازی توسط روش استخراج مایع در مایع با استفاده از حلالهای آلی و قیف دکانتور صورت گرفت. روش غربالگری توسط کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و تایید روش تعیین مقدار با روش دستگاهی کروماتوگرافی گازی (GC) صورت پذیرفت. یافته ها: از آنالیز 64 نمونه که 32 نمونه مرد و32 نمونه زن بودند یافته های زیر به دست آمد: از بین 64 نمونه چربی، 26 نمونه حاوی لیندان، 59 نمونه چربی حاوی دی الدرین، 10 نمونه حاوی آلفا. اندوسولفان، 10 نمونه چربی حاوی بتا آندوسولفان، 4 نمونه چربی حاوی OP - د.د.ت، 3 نمونه چربی حاوی-PP د.د.ت، 7 نمونه چربی حاوی -PP د.د.ای و 2 نمونه چربی حاوی PP -د.د.د بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، تمام نمونه ها حاوی حداقل یک یا چند سم از سموم مورد بررسی بود و از نظر رابطه سن و میزان تجمع سموم در بافت چربی میزان تجمع سم دی الدرین در گروه سنی 60 سال به طور معنی داری بالاتر از گروههای سنی پایین تر بود ولی از نظر رابطه جنسیت با میزان تجمع سموم مورد نظر در بافت چربی تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده نگردید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.