Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه درجه تحصیلی و منطقه مسکونی روی شاخص جمجمه جوانان مذکر و مونث 24-20 ساله شهر تهران سال 1381- 1380

نویسنده:

(4 صفحه - از 31 تا 34)

زمینه: سفالومتری یکی از رشته های فعال پزشکی قانونی است. یکی از شاخصهای مهم در علم سفالومتری، شاخص جمجمه می باشد که اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی جمجمه را تشکیل می دهد. طول و عرض جمجمعه مهمترین ابعاد آن بوده، از طریق این ابعاد می توان شاخص جمجمه را به دست آورد. عوامل مختلف از جمله عوامل سنی، نژادی، اقتصادی، اجتماعی، بر روی شاخص جمجمه اثر می گذارد. لذا این تحقیق با هدف تاثیر میزان تحصیل و منطقه سکونت روی شاخص جمجمه انجام یافته است. روشها: تحقیق از نوع توصیفی بوده، به صورت مشاهده و مصاحبه صورت گرفت. افراد به طور تصادفی در مناطق پنجگانه تهران (شمال، جنوب، مرکز، شرق، غرب) انتخاب گردیدند. در این بررسی تعداد 1862 نفر جوان 967) نفر مذکر، 895 نفر مونث) در مقاطع مختلف تحصیلی (زیردیپلم، دیپلم، بالای دیپلم) و 1822 نفر جوان (943 نفر مذکر، 879 نفر مونث) ساکن در مناطق مختلف تهران بدون در نظر گرفتن میزان تحصیلات مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها سالم و فاقد بیماریهای عضلانی ـ اسکلتی بودند. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: میانگین و انحراف معیار شاخص جمجمه، در افراد با تحصیلات زیردیپلم، دیپلم، بالای دیپلم در جنس مذکور به ترتیب 6.4± 81.5 و6.6±81.6 و6.8 ± 82.9 و افراد مونث به ترتیب 5.7±78.9، 6±81، 6.2 ± 82.0 بود. میانگین و انحراف معیار شاخص جمجمه، در افراد ساکن در مناطق شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران در جنس مذکر به ترتیب 6.2±82.7، 5.8±83.1، 6±81.9، 6.8±81.2، 6.1±82.0 و در جنس مونث به ترتیب 6±81.0، 5.8±81.8، 6.1±82.3، 5.9±81.0 و 5.8±83.2 بود. این شاخص در جنس مذکر و مونث با درجات تحصیلی و مناطق مسکونی متفاوت، مورد مقایسه آماری به روش آزمون t قرار گرفتند و P<0.05 معنی دار تلقی گردید. نتیجه گیری: شاخص جمجمه با بالارفتن میزان تحصیل در هر دو جنس بالا می رود. همچنین میانگین شاخص جمجمه در کلیه مقاطع تحصیلی در جنس مذکر بیش از جنس مونث است. همچنین میان مقدار متوسط این شاخص در ساکنین مناطق مختلف تهران، اختلاف آماری معنی داری وجود دارد که این امر با توجه به نقش متغیرهایی همچون وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد، نیازمند بررسیهای بیشتر می باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.