Skip to main content
فهرست مقالات

درک دختران نوجوان و والدینشان از نقش خانواده در شکل گیری رفتار فعالیت بدنی در دختران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 61 تا 78)

خانواده تاثیر بسزایی بر رفتارهای مرتبط با فعالیت بدنی در کودکان و نوجوان دارد، گرچه نحوة این تاثیر هنوز مشخص‬‬‫نیست. پژوهش حاضر بهمنظور شناسایی نقش خانواده در شکلگیری رفتار فعالیت بدنی در دختران نوجوان طراحی شده است. این‬‬‫پژوهش با رویکرد کیفی و به شیوة تحلیل محتوا انجام گرفته است. بهمنظور جمعآوری دادهها مشارکتکنندگان این پژوهش‬‬‫(شامل 16 دختر نوجوان، 2 پدر و 7 مادر) مورد مصاحبة عمیق نیمهساختاری قرار گرفتند. کلیة مصاحبهها ضبط و سپس خط به‬‬‫خط دستنویس شد و در نهایت از طریق تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شد. طی تجزیه و تحلیل این پژوهش، مضامینی با‬‬‫عنوان شروعکننده (استعدادیابی، ایجاد عالقه)، تقویتکننده (فراهم کردن، همراهی، تشویق) و نگهدارنده (تالش بهمنظور رفع‬‬‫موانع، تالش برای کسب رضایت عضو مخالف در خانواده) بهعنوان نقش خانواده در شکلگیری رفتار فعالیت بدنی در دختران‬‬‫نوجوان بهدست آمد. این پژوهش درک بهتری از نحوة تاثیر خانواده بر شکلگیری رفتار فعالیت بدنی دختران نوجوانان فراهم کرد.‬‬‫شناسایی نقش خانواده در این زمینه میتواند به طراحی مداخالت موثرتر مبتنی بر خانواده به کارکنان بهداشتی و مربیان تربیت‬‬ ‫بدنی کمک کند، ضمن اینکه به این وسیله حوزههای مورد نیاز برای تحقیق بیشتر آشکار میشود.‬‬


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.