Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه آثار تمرینات تداومی و تناوبی بر شاخص های التهاب عمومی - CRP و فیبرینوژن سرم - زنان جوان چاق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 21 تا 34)

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر شاخص های التهابی CRP و فیبرینوژن زنـان جـوان چاق است . ٣٦ آزمودنی چاق غیرفعال با شاخص تودة بدنی بالای ٣٠ انتخاب و به طور تصادفی به ٣ گروه ١٢ نفری تمرینات تناوبی با میانگین و انحراف استانداردهای قد، وزن و سن ٥/٨ ± ١٦٣/٢ سانتیمتر٬ ١١/٨ ± ٨٦/٨ کیلوگرم و ١/٣ ± ٢٠/٧ سال و گروه تمرین تداومی ٦/٤ ± ١٦٠/٢ سانتیمتر ٬ ٩/٥ ± ٨٣/٨ کیلوگرم و ٢/٢± ٢٢/١ سـال و گـروه کنتـرل ٧/١ ± ١٦٦/٢ سانتیمتر ٬ ١٠/٥ ± ٨٦/٦ کیلوگرم و ٢/٤ ± ٢٢ سال تقسیم شـدند. گـروه تمـرین تنـاوبی مسـافت ٨٠٠ متـر را به صورت ٤ دوی ٢٠٠ متری با شدت ٨٠ تا ٩٠ درصد ضربان قلب ذخیره و زمان استراحت ١ به ٣ آغاز کردند و هـر هفتـه ٤٠٠ متر به صورت ٢ دوی ٢٠٠ متری به مسافت اولیه افزودند. گروه تمرین تداومی نیز مسافت ٨٠٠ متر را با شدت ٦٠ تـا ٧٠ درصد ضربان قلب ذخیره شروع کردند و هر هفته ٤٠٠ متر به مسافت اولیه افزودند. گروه کنترل هیچ گونـه مداخلـه ای دریافت نکردند. پیش و پس از برنامه تمرین مقادیر CRP و فیبرینوژن اندازه گیری شد. به منظور تعیین تاثیر نوع فعالیـت بدنی از روش های آماری t زوجی ، تحلیل واریانس یکطرفه و پس آزمون LSD در سـطح معنـاداری ٠٠٥=α اسـتفاده شـد. یافته های درون گروهی نشان داد در گروه تمرین تداومی فیبرینوژن کاهش معنادار داشته اسـت (٠٠٠٥=p). بررسـیهـای بین گروهی نیز حاکی از تغییرات معنیدار CRP بین گروه های تداومی و تناوبی (٠٠٤=P) و گروه های تنـاوبی و کنتـرل است (٠٠٠١=P). همچنین سطوح فیبرینوژن بـین گـروه هـای تمرینـی تنـاوبی و کنتـرل تغییـر معنـاداری یافتـه اسـت (٠٠٠٦=P). به نظر میرسد فعالیت ورزشی به صورت تداومی و تناوبی آثار سودمندی بر سطوح CRP و فیبرینوژن دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.