Skip to main content
فهرست مقالات

راهبردهای مقابله و سبک های اسناد با افسردگی در کارفرمایان نقش تعدیل کنندگی جنس

نویسنده:

(9 صفحه - از 97 تا 105)

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبرد های مقابله و سبک های اسناد با افسردگی در کارفرمایان بود. روش: بدین منظور تعداد120نفر از کارفرمایان شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه راهبرد های مقابله، پرسشنامه سبک های اسناد و سیاهه افسردگی بک بدست آمده و با شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون و آزمون Zr فیشر برای مقایسه دو همبستگی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج بیانگر همبستگی معنادار بین راهبرد های مقابله و سبک های اسناد با افسردگی بود. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده عدم تفاوت ضریب همبستگی دوگروه مردان و زنان در راهبرد های مقابله و سبک های اسناد با افسردگی بود.

کلیدواژه ها:

افسردگی ، کارفرمایان ، سبک های اسناد ، راهبرد های مقابله


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.