Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی کاری کارکنان

نویسنده:

(15 صفحه - از 48 تا 62)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان شرکت برفاب مشتمل بر 950 نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده و تعداد 270 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 60 سوالی پنج عامل عمده شخصیت (1992) و پرسشنامه 21 سوالی نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی (1389) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد ابعاد نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی با تمامی ابعاد ویژگی های شخصیتی به جز انعطاف پذیری ضریب همبستگی معنادار وجود دارد که با روان رنجوری در جهت منفی و با برون گرایی، سازگاری و مسوولیت پذیری در جهت مثبت بوده است. از بین ویژگی های شخصیتی، روان رنجوری (در جهت منفی) و سازگاری (در جهت مثبت) پیش بینی کننده بعد شناختی نگرش نسبت به ایمنی بود. مسوولیت پذیری و برون گرایی (در جهت مثبت) پیش بینی کننده بعد عاطفی نگرش نسبت به ایمنی و مسوولیت پذیری (در جهت مثبت) و روان رنجوری (در جهت منفی) پیش بینی کننده بعد رفتاری نگرش نسبت به موارد ایمنی بود.

خلاصه ماشینی:

یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی با کلیه ابعاد ویژگی های شخصیتی به جز انعطاف پذیری ضریب همبستگی معنادار وجود دارد که با روان رنجوری در جهت منفی و بـا بـرون گرایـی ، سازگاری و مسئولیت پذیری در جهت مثبت بوده است . جدول ٧: ضرایب رگرسیون گام به گام برای پیش بینی بعد شناختی نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی از طریق ویژگی های شخصیتی (رجوع شود به تصویر صفحه) همانطور که نتایج جدول (٧) نشان می دهد، از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی در دو گام ، روان رنجوری (٠٠١≥p و ٦/٠٥- =t) و سازگاری (٠٠١≥p و ٣٤٥٤=t) پیش بینی کننده بعد شناختی نگرش نـسبت بـه رعایـت مـوارد ایمنـی بوده اند. جدول ٩: ضرایب رگرسیون گام به گام برای پیش بینی بعد عاطفی نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی از طریق ویژگی های شخصیتی (رجوع شود به تصویر صفحه) همانطور که نتایج جدول (٩) نشان می دهد، از بین ابعاد ویژگی هـای شخـصیتی در دو گـام ، مـسئولیت پـذیری (٠٠١≥p و ٦/٠٥- =t) و برون گرایی (٠٠١≥p و ٣٤٥٤=t) پیش بینی کننده بعد عاطفی نگرش نـسبت بـه رعایـت موارد ایمنی بوده اند. نتایج فرضیه ٢ تحقیق نشان داد که از بین ویژگی های شخصیتی ، ویژگـی هـای روان رنجـوری (در جهـت منفـی ) و سازگاری (در جهت مثبت ) پیش بینی کننده بعد شناختی نگرش نسبت بـه ایمنـی بـوده انـد (٠٠١>p). Schwebel, Severson, Ball Rizzo 4. Schwebel, Severson, Ball Rizzo 4.

کلیدواژه ها:

برون گرایی ،سازگاری ،ویژگی های شخصیتی ،روان رنجوری ،مسوولیت پذیری ،انعطاف پذیری و نگرش نسبت به ایمنی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.