Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین مدیریت زمان با خلاقیت کارکنان ادارات تربیت بدنی مقاله

نویسنده:

چکیده:

‫در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ‬‬‬‬‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادرات ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬‬‬‬‬‫را ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ادارات ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(180=‪ (n‬ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﺪاد( 147=‪ (n‬ﻛﺎرﻣﻨﺪ در اﻳﻦ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ آﻣﺎﺑﻴﻞ 1(1996) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬‬‬‬‬‫زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ 6 ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی روزاﻧﻪ2، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻠﻨﺪ‬‬‬‬‬‫ﻣﺪت3 ، ﻫﺪف ﮔﺬاری4 ، ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن5 ، ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﭘﻴﮕﻴﺮی 6 و ﻣﻴﺰان ﺗﺪاﺧﻞ و ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ7 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬‬‬‬‬‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺎﻟﻤﻮﮔﺮاف اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ دادﻫﺎ (p.>0/05)از‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫آزﻣﻮن ‪ ،t‬آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺳﻄﺢ5 0/0≤‪ p‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت(0/004=‪Sig‬و 2/35=‪ ،(t‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن،‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫(0/031=‪Sig‬و 2/62=‪ (t‬ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﭘﻴﮕﻴﺮی در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ)0/006=‪Sig‬و 3/71=‪ ،(t‬ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل و ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ(0/042=‪Sig‬وt=2/61 ) بین دو گروه وجود دارد(p.>0/05)اما در خرده مقیاس برنامه ریزی روزانه0/8 = sig و 1/47= tو هدف گذاری (0/0671=‪Sig‬و 3/49= ) ‪ تفاوت معناداری مشاهده نگردید همچنین نتایج آزمون رگرسیو ن نشان داد که توانایی مدیریت محدویت زمان(p<0.01,B=0/27)و برنامه ریزی بلند مدت کارکنان(p<0.01,B=0/23)بیشترین تاثیر را میزان خلاقیت کارکنان دارند.

خلاصه ماشینی:

"positive time-management‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادارات ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ‬‬‬‬‬ ‫18‬‬‬‬‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ‬ ‫ب( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ : در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی روزاﻧﻪ) 47=‪ ،( α‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی دراز‬ ‫ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﺪت) 86=‪ ،( α‬ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن )=‪ ،(76α‬ﭘﺎﻓﺸﺎری ﭘﻴﮕﻴﺮی)‬ ‫ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬‬‬‬‬ ‫ﺧﻼق از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎی‬ ‫ﻫﺎی رﻓﺘﺎری)72( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮت‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫زﻣﺎن و ﺟﻨﺒﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻛﻠﺲ و ﻫﻤﻜﺎران01)4002(،‬‬‬‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن، ﭘﺎﻓﺸﺎری‬‬‬‬‬ ‫11‬‬‬‬‬ ‫و ﭘﻴﮕﻴﺮی در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل و ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ در‬ ‫ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺒﻚ زﻣﺎن ﻳﻮزﻧﻴﺮ و ﻫﻤﻜﺎران‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﺧﻼق ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. Macan Preferance for disorganization‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫28‬‬‬‬‬ ‫ﻧﺸﺮﻳﺔ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ورزش، ﺷﻤﺎرة 7، ﭘﺎﻳﻴﺰ 0931‬‬‬‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن، ﭘﺎﻓﺸﺎری)130/0=‪Sig‬و 26/2=‪ (t‬و‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻼق و ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬‬‬‬‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮی در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ)600/0=‪Sig‬و 17/3=‪ ،(t‬ﻣﻴﺰان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺧﻼق از ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی روزاﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ‬‬‬‬‬ ‫اﺧﺘﻼل و ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ)240/0=‪Sig‬و 16/2=‪(t‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻫﺪاف ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ‬‬‬‬‬ ‫ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد)50/0≤‪ . ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﻣﺎﺑﻴـﻞ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫)8991( و ﻣﺎم ﻓﻮرد4)8991(، ﻧﻴـﺰ ﺣـﺎﻛﻲ از آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ،‬ ‫روزاﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨـﺪی وﻇـﺎﻳﻒ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫5‬‬‬‬‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺧﻼق در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻴﺰان ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﺷﻐﻞ‬ ‫رﻳﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت از ﻧﻴﺎز ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ اﻓﻜﺎر ﺧﻼق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫، ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ، ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮد)61(."

کلیدواژه ها:

ﻛﺎرﻣﻨﺪان‬‬‬‬ ، ﺧﻼﻗﻴﺖ ، ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.