Skip to main content
فهرست مقالات

اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر یطوح استراحتی و پاسخ ویسفاتین و شاخص مقاومت انسولینی به فعالیت حاد استقامتی در موش های دیابتی مقاله

نویسنده:

چکیده:

‫ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ و ﭘﺎﺳﺦ وﻳﺴﻔﺎﺗﻴﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ‬‬‬‬‬‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ در ﻣﻮش ﻫﺎی دﻳﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 06 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ) 01-8 ﻫﻔﺘﻪ ای، 071-051 ﮔﺮﻣﻲ(‬‬‬‬‬‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳﻴﻦ و ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮش ﻫﺎی دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه‬‬‬‬‬‫ﻛﻨﺘﺮل )92=‪ (n‬و ﺗﺠﺮﺑﻲ)13=‪ (n‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻮش ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 8 ﻫﻔﺘﻪ و 5 روز در ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫را اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﻣﻮش ﻫﺎی دو ﮔﺮوه، ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ 03 دﻗﻴﻘﻪ دوﻳﺪن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 02 ﻣﺘﺮ‬‬‬‬‬‫ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ و ﺷﻴﺐ 5 درﺻﺪ ﺑﺮ روی ﻧﻮار ﮔﺮدان را اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی‬‬‬‬‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻳﺴﻔﺎﺗﻴﻦ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﻲ، از‬‬‬‬‬‫آزﻣﻮن ‪ t‬زوﺟﻲ و ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ، از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺮر)2×2( اﺳﺘﻔﺎده‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ وﻳﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﭘﺲ از 8 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪاﺷﺖ )598/ 0= ‪،(t = 0/037, p‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داری داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭘﺲ از 8‬‬‬‬‬‫ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داری ﻳﺎﻓﺖ )100/0 = ‪ .(t = 0/145 ، p‬اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎد اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داری ﻧﺸﺎن داد. در ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ وﻳﺴﻔﺎﺗﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.‬‬‬‬

خلاصه ماشینی:

"‬ ‫آﻣﻴﺪ ﻣﻮﻧﻮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ)‪ (NMN‬را از ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﺪ آﻣﻴﻦ و‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در ﭼﺎﻗﻲ و دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم در‬‬‬‬‬ ‫‪1 - Adiponectin‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و‬ ‫‪2 - Leptin‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫‪3 - Resistin‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫‪4 - Tumor necrosis- α‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫‪5 - Visfatin‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ﺳﻨﺪروم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫‪6 - Pre-β cell colony-enhancing factor‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫‪7 - Nicotininc Acid Phosphoribosyltransferase‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫اﺛﺮ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ و ﭘﺎﺳﺦ وﻳﺴﻔﺎﺗﻴﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ... ‬‬‬‬‬ ‫‪1 - Bonferroni‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻧﺸﺮﻳﺔ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ورزش، ﺷﻤﺎرة 8، زﻣﺴﺘﺎن 0931‬ ‫88‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻗﺑﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫ﺑﻌد از ﻓﻌﺎﻟﯾت‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫9‬‬‬‬‬ ‫8‬‬‬‬‬ ‫وﯾﺳـﻔﺎﺗﯾن ) ﻧﺎﻧوﮔرم / ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر(‬ ‫*‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫7‬‬‬‬‬ ‫6‬‬‬‬‬ ‫5‬‬‬‬‬ ‫4‬‬‬‬‬ ‫3‬‬‬‬‬ ‫2‬‬‬‬‬ ‫1‬‬‬‬‬ ‫0‬‬‬‬‬ ‫ﺗﻣرﯾن اﺳﺗﻘﺎﻣﺗﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻳت ﺣﺎد‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﺷﻜﻞ 1_ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ± اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( ﻏﻠﻈﺖ وﻳﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ﭘﺲ از 8 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎد * ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ‬‬‬‬‬ ‫دار ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺒﻞ از ورزش و ﺑﻌﺪ از ورزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )50. 0< ‪(p‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫ﻫﻤﻜﺎران2 ﻛﺸﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻘﺶ دﻗﻴﻖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر‬‬‬‬‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ آدﻳﭙﻮﻛﻴﻦ ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﻪ دارد‬ ‫ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫و دارای ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ و ﭘﺎراﻛﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰﭘﺬﻳﺮی‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﻲ داری از ﺗﺎﺛﻴﺮ 8 ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫دارای ﻧﻘﺶ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را‬ ‫)598/0=‪،p‬‬ ‫ﻧﺸﺪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫وﻳﺴﻔﺎﺗﻴﻦ‬ ‫ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫در ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)91،12،23(."

کلیدواژه ها:

ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ، ‫وﻳﺴﻔﺎﺗﻴﻦ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎد ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ، ﻣﻮشﻫﺎی دﻳﺎﺑﺘﻲ‬‬‬‬ ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.