Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر الگوی آموزشی تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی مقاله

نویسنده:

چکیده:

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﻲ‬‬Abstract: The purpose of this study was to ‫آﻣﻮزﺷﻲ ای دی دی آی ای ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درس رﻳﺎﺿﻲ‬‬investigate the effects of ADDIE instructionaldesign model on mathematical achievement of ‫در داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺳﺎل دوم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮد. روش ﭘﮋوﻫﺶ‬‬middle school female students in Iran. Method ‫آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دوره‬‬Six main hypotheses and six minor hypotheses ‫راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ‬‬were tested in this study. The populationconsisted of all high school girls in the city of ‫ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ 92 ﻧﻔﺮ در‬‬Karaj. Two high schools were randomly selected ‫ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و 03 ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺘﺪا‬‬as the sample of the study of which two groups ‫ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رﻳﺎﺿﻲ در ﻣﻮرد دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﻮاه‬‬of 29 students (control) and 30 students(experimental) were also randomly selected. A ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﻋﺪاد‬‬test of achievement test was given to both ‫ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ای دی دی آی ای‬‬groups as pre test and post test. The girls in ‫ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﮔﻮاه‬‬experimental group received their instruction ‫ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻣﻌﻤﻮل آﻣﻮزش دﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم‬‬incorporating the ADDIE model. The controlgroup, however, received their instraction by the ‫ﺗﺪرﻳﺲ آزﻣﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﮔﺮوه‬‬traditional method. Results showed the analysis ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ‬‬of the data indicated that the experimental group :‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮔﻮاه دارﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی‬‬performed significant by better than the controlgroup. Concluted that there was a significant ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی آﻣﻮزﺷﻲ ای دی دی آی ای ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬‬relationship between ADDIE design model and .‫ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان در درس رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد‬‬academic achievement of students.Key words: academic achievement,

خلاصه ماشینی:

"‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی‬‬ Journal of Applied Psychology 2009Autumn, Vol. 3, No. 3(11), 74-84 74-84 ،1388 ‫ﺳﺎل3، ﺷﻤﺎره 3)11(، ﭘﺎﻳﻴﺰ‬‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮی آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺟﺮا و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درس رﻳﺎﺿﻲ‬‬ The effect of instructional analysis, design, development implimentction, evaluation (ADDIE) model on academic achievement in mathematics H. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در واﻗﻊ داﻧﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه، ﻧﮕﺮش‬‬ ‫و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب،‬‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎره ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ،‬‬ ‫آﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﻛﻪ در اﺑﺘﺪای آﻣﻮزش‬‬ ‫وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺮ ﻛﻨﺪ؟‬‬ ‫روش‬‬ ‫روش ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و از ﻃﺮح ﭘﻴﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ‬‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺳﺮاﺟﻲ )2831(، ﺑﺎﻗﺮی )6831(، رﺳﺘﮕﺎرﭘﻮر و ﮔﻠﺰاری )6831( و ﻋﺒﺎﺳﻲ )6831(‬‬ ‫ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام در دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻮرد‬‬ ‫آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺎرج از اﻳﺮان‬‬ ‫)دﺳﻲ، ﮔﺮاﻧﻮﻳﻞ و ﺳﻴﻨﮓ5، 0002؛ دﺳﻲ و راﻳﺎن6، 2002؛ ﻟﻲ7، 6002 ؛ اﺑﺮی ﻛﻮرال8، 1002؛‬‬ ‫ﺟﻴﺘﻨﺪرا، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﺘﻮ، و ﻫﺎﻳﺪت9، 1002( ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ‬‬ ‫1‬‬ ‫‪. Jitendra, Salmonto & Haydt‬‬‬‬ ‫18‬‬ ‫دﻛﺘﺮﺣﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎرﭘﻮر، ﻓﺮﻳﺪه ﺑﻴﺮاﻧﻮﻧﺪ و ﺟﻮاد ﻛﺎوﺳﻴﺎن‬‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮی اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻧﻴﺰ‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﻲ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ."

کلیدواژه ها:

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ، اﻟﮕﻮ ، آﻣﻮزﺷﻲ ، رﻳﺎﺿﻲ‬‬


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.