Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیرپذیری از تصورات قالبی جنسیتی در شغل گزینی: تمایز بین دانشجویان ریاضی فنی و علوم انسانی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 107 تا 122)

چکیده:

ﻫﺪف: ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﻫﺪاف ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮔﺮوهﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻮم‬‬‫اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﻨﺲ-رﺷﺘﮥ ﺷﺨﺼﯽ و ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد. ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ، اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﺲ و‬‬‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮔﺮوهرﺷﺘﻪای ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮﻫﺎی اﯾﻦ اﺛﺮات آزﻣﻮن ﺷﺪ. روش: روش ﭘﮋوﻫﺶ‬‬‫ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد. از ﻣﯿﺎن 007 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ‬‬‫دو داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺮﯾﻒ و ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 9831، 291 ﻧﻔﺮ )ﻧﯿﻤﯽ زن، ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﺮ ﮔﺮوهرﺷﺘﻪ( ﺑﺎ روش‬‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی دردﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه رﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬‬‫آزﻣﻮن راﯾﺎﻧﻪای ﺗﺪاﻋﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﮔﺮﯾﻨﻮاﻟﺪ، ﻣﮏﻗﯽ و ﺷﻮارﺗﺰ )8991( ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ. ﺑﻪﻋﻼوه، از آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ در‬‬‫ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﺲ و ﻫﺪف ﺷﻐﻠﯽﺷﺎن ﺳﺆال ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﻪﻃﻮر‬‬‫ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوهرﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎ: در ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ، ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺟﻨﺲ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی‬‬‫ﮔﺮوهرﺷﺘﻪای ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻐﻞﮔﺰﯾﻨﯽ در رﺷﺘﮥ ﻓﻌﻠﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد، درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ،‬‬‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻪراﻫﮥ ﺟﻨﺲ و ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺷﺨﺼﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻦ آن ﺑﻮد. ﻫﺮ دو اﺛﺮ درﺟﻬﺖ ﻣﻮرد‬‬‫اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دو ﮔﺮوهرﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار )ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ در‬‬ ‫ٔ‬‬‫رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ در ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ( و ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮ اﺛﺮ آن )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮔﺮوهرﺷﺘﻪای در رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ‬‬‫درﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﺲ در ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺮﯾﻨﻪﺑﻮدن ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ‬‬‫ﻣﺮدان در رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﯿﺮﺗﺮﺑﻮدن ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ زﻧﺎن در ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ‬‬‫اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺸﺨﯿﺺ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺼﻮرات‬‬ ‫ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارد.‬‬

خلاصه ماشینی:

"‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی، ﺳﺎل 6، ﺷﻤﺎره 2 )22(، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1931، 221-701‬‬ ‫221-701 ,2102 ‪Journal of Applied Psychology, Vol. 6, No. 2(22), summer‬‬‬‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺷﻐﻞﮔﺰﯾﻨﯽ: ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ‬‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ‬‬ ‫2‬‬ ‫ﭘﮕﺎه ﻧﺠﺎت*1 و ﺟﻮاد ﺣﺎﺗﻤﯽ‬‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 9/01/0931؛ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ؛ 61/5/19؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 12/6/19‬‬ ‫ ‫1*. implicit association test (IAT‬‬‬‬ ‫111‬‬ ‫ﭘﮕﺎه ﻧﺠﺎت و ﺟﻮاد ﺣﺎﺗﻤﯽ‬‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﻨﺲ-رﺷﺘﻪ، ﻧﺘﯿﺠﮥ آزﻣﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮدن ﭘﯿﻮﻧﺪ زن-رﯾﺎﺿﯽ-‬‬ ‫ﻓﻨﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد-رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ در ذﻫﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ اﺳﺖ. اوﻻ ﭼﺮا در ﻣﻮرد ﮔﺮوه‬‬ ‫‬‬ ‫رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ اﺛﺮ ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد اﻣﺎ در ﮔﺮوه اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺛﺮ ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ‬‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﯽﺗﻮان در آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻋﺪم ﺗﻘﺎرﻧﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه‬‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد، زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻮده، اﻣﺎ‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان در ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮ از زﻧﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﯿﺮا رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬارده‬‬ ‫اﺳﺖ. ‬‬ ‫711‬‬ ‫ﭘﮕﺎه ﻧﺠﺎت و ﺟﻮاد ﺣﺎﺗﻤﯽ‬‬ ‫ﺳﺆال دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا در ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽﻓﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮔﺮوهرﺷﺘﻪای ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮ‬‬ ‫ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮای اﺛﺮ ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻨﺲ ﺧﯿﺮ، درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ‬‬ ‫ﺟﻨﺲ ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮔﺮوهرﺷﺘﻪای ﺿﻤﻨﯽ ﺧﯿﺮ؟ رﯾﺸﮥ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻣﯽ-‬‬ ‫ﺗﻮان در ﻫﻤﺎن ﻋﺪمﺗﻘﺎرﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮐﺮد. از‬‬ ‫ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی‬‬ ‫ﺷﻐﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ادراک ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد در ﮐﺴﺐ اﯾﻦ‬‬ ‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی/ ﺳﺎل 6/ ﺷﻤﺎره 2)22(/ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1931‬ ‫811‬‬‬ ‫ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺷﻐﻞﮔﺰﯾﻨﯽ: ....."

کلیدواژه ها:

ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﯽ ، ﮔﺮوهرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬‬ ، ﺷﻐﻞﮔﺰﯾﻨﯽ ، ﺟﻨﺴﯿﺖ


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.