Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی اثر تمرین بیشینه و زیر بیشینه بر زمان انعقاد خون دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مقاله

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"دانشگاه رازی کرمانشاه چکیده {IBدر تحقیق حاضر،تاثیر تمرین بیشینه و زیر بیشینه بر فاکتورهای انعقاد خون(شامل پلاکتها،هماتوکریت،زمان انعقاد خون، زمان پارشیال ترومبوپلاستین و زمان پروترومبین)دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه آزاد تبریز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. از آنجائی که پلاکتها در اثر تمرین بیشینه نیز افزایش(هر چند غیر معنی دار)22/82 درصدی داشته‌اند،تفاوت معنی داری میان تأثیرات تمرینی مشاهده نشده است(0/154< P )،اما در دوره ریکاوری این تفاوت ملاحظه می‌شود و در تمرین زیر بیشینه کاهش پلاکت‌ها بیشتر و معنی دار بوده است(22/92 درصد در مقابل 12/46 درصد،0/021< P ). در تحقیق و بررسی دیگری که توسط«دیوید برید»و همکارانش(1990)بر روی شش آزمودنی(سه مرد و سه زن)که در برنامۀ تمرینی 20 دقیقه‌ای دویدن بر روی نوار گردان با 80-70 درصد ضربان قلب بیشینه سه بار در هفته و به مدت دوازه هفته انجام گرفت،پلاکتها حدود 57 درصد بعد از تمرین افزایش نشان داند که این نتیجه با تاثیر تمرین زیر بیشینه تحقیق حاضر همخوانی دارد. «ام هاتلر»و همکارانش(2002)اثر آزمون وینگیت را بر فاکتورهای انعقاد و فیبرینولیز آزمودنی‌های مرد سالم با سطوح مختلف آمادگی مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و کاهش جزئی اما معنی دار زمان ترومبوپلاستین و افزایش واضح زمان پروترومبین را متعاقب تمرین گزارش کردند که با تحقیق حاضر همخوانی ندارد. «پریسکو»و همکارانش(1993)،ضمن تحقیق در مورد تأثیر فعالیت جسمانی بر سیستم انعقاد خون،تفاوت نتایج را در پروتکل‌های تمرینی انجام شده و روشهای اندازه گیری فاکتورهای انعقادی عنوان می‌کنند که همین عوامل نیز می‌توانند احتمالا در همخوانی یا عدم همخوانی نتایج تحقیق حاضر با دیگر تحقیقات دخالت داشته باشند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.