Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیری اصالة الوجودی از ارسطو

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 103 تا 130)

چکیده:

آموزة «اصالة الوجـود» نظریـه ای اسـت کـه شـاید مهـم تـرین مبنـای فلسـفه صدرالمتالهین باشد. غالبا صدرالمتالهین نخستین بنیانگذار این نظریه به شمار میآید. در مجموع نظریه «اصالة الوجودو اعتباریة الماهیة » را سه گونه تفسـیر کرده اند: ١.ماهیت «حد وجودی» وجوداست .٢.ماهیت «حد ذهنی» وجـود است .٣.ماهیت «عین وجود» است . دو تفسیر نخسـت ناشـی از خلـط بـین ذهن و عین و خلط بین حوزة معرفـت شناسـی و حـوزة هسـتیشناسـیانـد. بهترین تفسیر از آموزة «اصالت وجودو اعتباریبودن ماهیـت » همـان تفسـیر سوم -یعنی تفسیر«ماهیت » به اینکه «عین وجود»است -میباشد. نویسندة مقاله حاضر در صدد است نشان دهد ارسطو نیز راجع به «وجود» و«ماهیت » قائل به دیدگاهی است که عین همین تفسیر سوم از«اصالت وجـودو اعتباریبودن ماهیت » است . ارسطو پس از آنکه در ذهـن ، بـین «وجـود» و«ماهیت »فرق میگذارد، در خارج به «عینیت وجودو ماهیت »قائل میشـود و این ، عین تفسیر سوم قول صدرالمتالهین به «اصالت وجودو اعتباریبـودن ماهیت »است .

کلیدواژه ها:

ماهیت ، جوهر ، وجود ، ارسطو ، اصالت ، اعتباریت ، صدرالمتالهین ، اصاله الوجود ، اعنتار الماهیه ، موجوی ، صورت علت


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.