Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت های هویت من در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار

نویسنده:

(22 صفحه - از 13 تا 34)

هدف این مطالعه مقایسهی اختلالات شخصیت و سبکهای هویتی در مجرمین زن زندانی در زندان عادلآباد شیراز و افراد بهنجار بود. بدین منظور از بین زندانیان محبوس در زندان عادلآباد شیراز، تعداد 100 نفر از زن به شیوه نمونهگیری در دسترس به عنوان گروه مورد مطالعه انتخاب شد و جهت مقایسه از بین زنان حاضر در پارکهای خلدبرین و آزادی شیراز، تعداد 100 نفرزنان بهنجار بدون سابقه کیفری و بیماری روانی که با توجه به ویژگیهای سن و میزان تحصیلات با گروه مورد مطالعه مطابقت داشتند، به عنوان گروه مقایسه انتخاب شد. 1994 ) و سنجش عینی هویت من ) نمونهها با استفاده از پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون- 3 آدامز ( 1979 )، مورد ارزیابی قرار گرفتند. دادههای به دست آمده با استفاده از آزمونهای مجذور خی، مستقل و تحلیل رگرسیون خطی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ بین منزلتهای t هویت من و میزان اختلالات شخصیتی در مجرمین زن زندانی و زنان بهنجار تفاوت معناداری و زنان مجرم زندانی اختلالات شخصیتی بیشتری دارند. همچنین بین (P≤0/ وجود دارد ( 0005 میزان اختلالات شخصیتی افراد با منزلتهای هویتی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد بر طبق یافتههای دیگر پژوهش منزلتهای هویت((من)) قادر به پیشبینی تغییرات .(P≤0/05) .(P≤0/ مربوط به اختلالات شخصیتی آزمودنیهای مجرم زندانی است (

خلاصه ماشینی:

"جدول 3: آزمون مجذور خی بین پاسخ‌های افراد زندانی و بهنجار در مورد انواع منزلت‌های هویت من شاخص آماری متغیرها زندانی بهنجار درجه آزادی خی دو سطح معناداری فراوانی درصد از کل فراوانی درصد از کل هویت سردرگم 20 10 19 5/9 3 2/58 0005/0 هویت زودرس 16 8 14 7 هویت بحران زده 55 5/27 13 5/6 هویت موفق 9 5/4 54 27 جدول 4: پیش بینی اختلال شخصیتی براساس انواع منزلت‌های هویت آزمودنی‌های زندانی با روش هم‌زمان متغیر ملاک متغیر پیش‌بین R R2 تنظیم شده F β اندازه P اسکیزوئید (1) سردرگم 704/0 475/0 **3/23 046/0- 533/0 زودرس 187/0- 02/0 بحران زده 516/0 0005/0 موفق 256/0- 001/0 اجتنابی (2) سردرگم 720/0 497/0 **5/25 048/0- 504/0 زودرس 172/0- 029/0 بحران زده 498/0 0005/0 موفق 326/0- 0005/0 وابسته (3) سردرگم 687/0 450/0 **3/21 045/0- 547/0 زودرس 150/0- 068/0 بحران زده 475/0 0005/0 موفق 326/0- 0005/0 نمایشی (4) سردرگم 714/0 489/0 **7/24 071/0- 327/0 زودرس 105/0- 181/0 بحران زده 521/0 0005/0 موفق 339/0- 0005/0 خودشیفته (5) سردرگم 729/0 512/0 **9/26 066/0- 352/0 زودرس 213/0- 006/0 بحران زده 503/0 0005/0 موفق 288/0- 0005/0 جامعه‌ستیز (a6) سردرگم 369/0 100/0 **7/3 063/0 512/0 زودرس 007/0 946/0 بحران زده 352/0 001/0 موفق 081/0- 413/0 پرخاشگر- آزارگر (b6) سردرگم 674/0 432/0 **8/19 067/0- 381/0 زودرس 216/0- 010/0 بحران زده 458/0 0005/0 موفق 253/0- 002/0 وسواس فکری-عملی (7) سردرگم 661/0 414/0 **4/18 078/0- 318/0 زودرس 129/0- 128/0 بحران زده 478/0 0005/0 موفق 290/0- 0005/0 منفعل- پرخاشگر (a8) سردرگم 710/0 483/0 **1/24 056/0- 445/0 زودرس 163/0- 040/0 بحران زده 504/0 0005/0 موفق 307/0- 0005/0 آزارطلبانه (b8) سردرگم 700/0 468/0 **8/22 052/0- 483/0 زودرس 176/0- 030/0 بحران زده 505/0 0005/0 موفق 276/0- 0005/0 اسکیزوفرنی‌گونه (S) سردرگم 716/0 493/0 **0/25 039/0- 592/0 زودرس 188/0- 018/0 بحران زده 500/0 0005/0 موفق 303/0- 0005/0 مرزی (C) سردرگم 691/0 456/0 **7/21 029/0- 699/0 زودرس 161/0- 049/0 بحران زده 495/0 0005/0 موفق 297/0- 0005/0 پارانویایی (P) سردرگم 643/0 389/0 **8/16 048/0- 543/0 زودرس 139/0- 108/0 بحران زده 469/0 0005/0 موفق 271/0- 0005/0 **P 01/0≥ بحث هدف اصلی این پژوهش مقایسه‌ی اختلالات شخصیت و سبک‌های هویتی دربین مجرمان زن زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و افراد بهنجار، بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.