Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای میزان سازگاری دختران مدارس ابتدایی تبریز دارای مادران شاغل و غیر شاغل

نویسنده:

(16 صفحه - از 99 تا 114)

پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین اشتغال مادران با سازگاری دختران در بین دانشآموزان دبستانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر دبستانی شهر تبریز تشکل می دهد که 7210 نفر می¬باشند و تعداد نمونه آماری 384 نفر است که به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده¬اند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق از دو پرسشنامه جهت تعیین اشتغال مادر و سازگاری دختران استفاده شد. جهت تایید یا رد فرضیه ها از روش های آماری تی تست، تحلیل واریانس یک راهه و دو راهه استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بین اشتغال مادر و سازگاری دختران رابطﮥ معنادار وجود دارد. بین سطح تحصیلات مادران و سازگاری دختران رابطﮥ معنادار وجود ندارد. بین میزان رضایت مادر شاغل از کار خود و سازگاری دختران رابطﮥ معنادار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"جدول 3: نتایج تحلیل واریانس سازگاری دختران به تفکیک تحصیلات مادران شاغل منبع پراکندگی مجموع مجذورات میانگین مجذورات درجه آزادی F سطح معنی داری بین گروهی 228/665 307/166 4 93/1 108/0 درون گروهی 529/12308 074/86 143 کل 757/12973 ----- 147 به منظور بررسی اثر رضایت مادر از شغل خود بر سازگاری دختران، نتایجثابت کرد که مادرانی که به شغل خود علاقه مند بودند میانگین سازگاری دخترانشان در بالاترین مرتبه، و مادرانی که به خاطر نیاز مالی و با انگیزه مستقل بودن در سر کار خود حاضر شدند، میانگین سازگاری دخترانشان در پایین‌ترین مرتبه قرار داشت و نهایتا نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که این تفاوت میانگین‌ها از لحاظ آماری معنی‌دار بوده است (جدول 4). جدول 4: نتایج تحلیل واریانس سازگاری دختران به تفکیک رضایت مادران شاغل منبع پراکندگی مجموع مجذورات میانگین مجذورات درجه آزادی F سطح معنی داری بین گروهی 081/805 541/402 2 797/4 01/0 درون گروهی 675/12168 922/83 145 کل 797/12937 ----- 147 به منظور بررسی این که تفاوت معنی‌دار حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه بین کدامیک از گروه‌ها (علاقه به شغل، نیاز مالی، مستقل بودن) قرار دارد از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد که نتایج حاکی از این بود که بین دو گروه علاقه مند به شغل و نیاز مالی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (جدول5)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.