Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ی بین سبک های هویت، شادکامی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (11 صفحه - از 72 تا 82)

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک های هویت، شادکامی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 90ـ1389 بودند که 545 نفر (210 پسر و 335 دختر) از آنان با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه سبک های هویت (برزونسکی، 1992)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد (هیلز و آرگایل، 2002) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (مایرز و داینر، 1993) بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد . نتایج نشان داد که بین سبک های هویت هنجاری، اطلاعاتی و تعهد هویت و شادکامی رابطه مثبت و معنادار (01/0 > P ) و بین سبک هویت پراکنده اجتنابی و شادکامی رابطه منفی و معنادار (05/0 P< ) وجود دارد. همچنین بین سبک هویت اطلاعاتی و تعهد هویت با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معناداری (01/0 P< ) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک اطلاعاتی(05/0 P< ) و تعهد هویت (01/0 P< ) پیش بینی کننده شادکامی و تعهد هویت (01/0 P< )، پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی هستند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.