Skip to main content
فهرست مقالات

تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 23 تا 40)

چکیده:

هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان برای تعیین میزان پیشرفت تحصیلی آنها در رسیدن به اهداف آموزشی بود. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان بیش از آنکه یک موضوع کمی باشد، یک موضوع کیفی است. در این پژوهش نمرات هر یک از آزمونهای میان ترم، پایان ترم و کلاسی با ضرایب متغیر به چند دامنه فازی تفکیک و سپس، با توجه به نظرهای کارشناسی استادان، مجموعه قواعد سیستم فازی طراحی شد. نمرات سه گانه دانشجویان سه متغیر ورودی و نمرات نهایی آنها خروجی سیستم فازی بود. برای محاسبه نمرات نهایی علاوه بر نمرات سه گانه دانشجویان، از نظریه مدیریت مشارکتی به صورت پایگاه دانش و قواعد یکپارچه سازی متغیرهای خروجی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشکده های فنی و مهندسی در دانشگاههای دولتی و نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران شامل 150 نفر بودند که به صورت تصادفی و با حداقل شرایط سه سال سابقه کار انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه و مصاحبه بود. برای بررسی روایی این تحقیق از نظرهای کارشناسی استادان و برای پایایی نمرات از ضریب آلفای کرانباخ (95%) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل روش ارزشیابی از 250 گروه درس متفاوت استفاده و نمرات امتحان بعد از تصحیح اوراق به دو روش کلاسیک و فازی به کمک آزمونT در سطح معنادار 87% دقت و کارایی تایید شد. نتایج نشان داد که افزایش دقت و کارایی مدل جدید در سطح 95% است.

کلیدواژه ها:

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ، کارایی ، مدیریت مشارکتی ، سیستم فازی ، ارزشیابی تحصیلی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.