Skip to main content
فهرست مقالات

نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎18 صفحه - از 63 تا 80 )

چکیده:

آموزش عالی از طریق انتقال دانش کاربردی در زمینه اشتغال، ایجاد مهارتها و تواناییهای مورد نیاز درخصوص کارآفرینی، زمینه سازی فرهنگی و توسعه و حمایت پژوهشی از کارآفرینی، مفاهیم کارآفرینی را به دانشگاه وارد می سازد و دانش، نگرش و مهارت دانشجویان را به سوی کارآفرینی و کارآفرین شدن سوق می دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بدون گزینش تصادفی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی گروههای آموزشی مدیریت صنعتی، علوم کامپیوتر و ریاضی بود که مجاز بودند درس کارآفرینی را در نیمسال دوم تحصیلی 89-1388 انتخاب کنند. 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که 15 نفر داوطلب دریافت آموزش کارآفرینی بودند و اعضای گروه تجربی را تشکیل می دادند و به همین تعداد از طریق همتاسازی با گروه تجربی (از نظر سن، جنسیت، رشته و سال ورود) در گروه کنترل - کسانی که این درس را نگرفته بودند - جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده آزمون نگرش کارآفرینانه رابینسون و باور خودکارآمدی عمومی شرر بود. روایی محتوایی با نظر استادان دانشگاه تایید و پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون نگرش کارآفرینانه 84% و برای آزمون خودکارآمدی عمومی شرر 72% به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش T مستقل و همبسته و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و باورهای خودکارآمدی عمومی دانشجویان تاثیر مثبت دارد و بین نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

p. 76) در کشور ايران با شروع برنامه پنجساله سوم از سال ١٣٧٩، طرح جامع توسعه کارآفريني در سطح چندين وزارتخانه از جمله وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري آغاز شد (٢٠٠٧ ,Behian) و بر اين اساس در دانشگاهها مراکز کارآفريني راه اندازي شدند و در زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي ، ترويجي و مشاوره اي به دانشجويان خدمات ارائه مي کنند Khodadad ;٢٠٠٦ ,Sabagh Yazdi) . باراني ،زرافشاني ، دل انگيزان و حسـيني لرگـاني & Barani, Zarafshani, Delangizan) (٢٠١٠ ,Hossiene Largani در تحقيقي گزارش کردند کـه آمـوزش کـارآفريني بـر نگـرش بـه کارآفريني ، هنجارهاي ذهني و باور به خودکارآمدي دانشجويان پيام نور تأثير مثبت و معناداري دارد. بنابراين ، باور خودکارآمدي عمومي گروه تجربي در پس آزمون و در مقايسه با پيش آزمون و بعد از دريافت آموزش کارآفريني افزايش يافته ، در حالي که نگرش کارآفرينانه گروه کنترل افزايشي نداشته است . نتايج پژوهش نشان داد که آموزشهاي کارآفريني تأثير مثبت و معناداري بر نگرش کارآفرينانه دانشجويان دارد و در بهبود اين نگرشها به مباحث کارآفريني مؤثر بوده است . نتايج پژوهش نشان داد که آموزشهاي کارآفريني تأثير مثبت و معناداري بر باورهاي خودکارآمدي عمومي دانشجويان دارد که يافته ها با نتايج تحقيقات باراني و همکاران (٢٠١٠ ,. يافته ها نشان داد که بين نگرش کارآفرينانه و باور خودکارآمدي عمومي دانشجويان در گروه تجربي همبستگي معناداري وجود دارد. پيشنهادها بر اساس نتايج پژوهش حاضر با آموزش کارآفريني مي توان نگرش کارآفرينانه و باور خودکارآمدي عمومي دانشجويان را افزايش داد.

کلیدواژه ها:

دانشگاه ، ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، آموزش كارآفريني ، نگرش كارآفرينانه ، باور خودكارآمدي عمومي


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.