Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1381)

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 7 تا 13)

چکیده:

مقدمه :نظارت بر اجزای اصلی و مکمل و ارزیابی آنها چرخه برنامه ریزی محسوب می گردد که بر کمیت و کیفیت اقدامات صورت گرفته ، تاکید دارد . با بررسی مستمر فعالیت ها و برنامه ها ، نظارت اصلاحات لازم را در درون داده ایجاد می کند و اریابی به درسی میان دوره و پایان دوره برنامه ها و فعالیت ها می پردازد. این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد بخش های مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1381 انجام گرفته است. روش بررسی : این پژوهش مطالعه ای توصیفی از نوع سنجشی (پیمایشی) است و به روش مقطعی انجام شده و گردآوری اطلاعات با استفاده از چهار چک لیست و به روش مشاهده و مصاحبه صورت پذیرفته است در طراحی چک لیست ها از مقیاس لیکرت استفاده شد و سوالات چک لیست ها در آنها مورد سنجش قرار گرفته است. یافته ها : در هیچ یک از بیمارستانهای مورد پژوهش ، کارشناس ارشد مدارک پزشکی وجود نداشته است . بخش مدارک پزشکی بیمارستان اما رضا(ع) با 94 امتیاز (29/55 ٪ ) و بیمارستان هاشمی نژاد با 50 امتیاز (41/29 ٪ ) به ترتیب از بیشترین و کمترین امتیاز برخوردار بوده اند . نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کسب امتیاز 77/71(22/42 ٪ ) در رده عملکردی متوسط قرار دارند. نتیجه گیری : یافته های پژوهش نشان می دهد که تهیه و تدوین دستورالعمل های خاص برای هر واحد بخش مدارک پزشکی و شرح وظایف پرسنل و برگزاری دوره های بازآموزی منظم ، به کارگیری و استخدام نیروهای تحصیلکرده مدارک پزشکی ، تدارک منابع ، تجهیزات و فضای مناسب و همچنین ارزیابی دوره ای عملکرد بخش هی مدارک پزشکی در جهت بهبود عملکرد این بخش حائز اهمیت است.

کلیدواژه ها:

مدارک پزشکی ،بخش مدارک پزشکی ،ارزیابی عملکرد مدارک پزشکی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.