Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی بهره گیری آموزش نظری و عملی از دیدگاه فارغ التحصیلان کاردانی بهداشت خانواده از دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛ 1380

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 37 تا 46)

مقدمه: فارغ التحصیلان بهداشت خانواده یکی از رده های مهم کارکنان بهداشتی هستند، چون مراقبت از مادران و کودکان توسط کاردانهای بهداشت خانواده انجام می گیرد و میزان توانمندی آنها در راستای ارتقای تندرستی، حفظ و یا بازگرداندن تندرستی به مردم در صورتی که با کارایی، کارسازی و کارآموزی مناسب باشد بسیار موثر است و دانشگاههای علوم پزشکی از مهمترین مکانهای آموزشی بوده زیرا اکثر قریب به اتفاق فارغ التحصیلان نه با ابزاری بی جان بلکه با انسان سر و کار داشته و در نتیجه سلامت فرد و جامعه حاصل از فعالیت آنها در زمینه های مختلف شغلی است .این پژوهش با هدف بررسی میزان بهره گیری آموزش نظری و عملی از دیدگاه فارغ التحصیلان رشته بهداشت خانواده در سال 1380 انجام گرفته است. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی انجام شده است ، جامعه ی مورد پژوهش 76 نفر فارغ التحصیل سه دوره ی قبلی روزانه و دو دوره ی قبلی شبانه که شاغل اند و یا دوره ی طرح خود را می گذرانند مورد ارزشیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بسته - بر اساس سرفصل های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی- است که روایی و پایایی آن از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 10 نفر فارغ التحصیل و ارزشیابی آنها توسط متخصصین (گروه تحقیق) تاییدشدو روایی بالای 90% حاصل شد . چهار شاخص بهره گیری مورد بررسی عبارت بودند از: شنیدن مطالب درس در کلاس، دیدن موارد عملی، تمرین کار عملی در طول دوره ی تحصیل و توان انجام کار عملی در محیط شغلی آینده. برای هر شاخص معیار مناسبی در چهار رتبه (عالی ، خوب ، متوسط و ضعیف) در نظر گرفته شد و اطلاعات به دست آمده مورد قضاوت قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Spss وارد رایانه شده و وبرای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده و یافته ها توسط جداول دو بعدی و سه بعدی ارائه شد. یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اولا” شنیدن مطالب در کلاس درس نسبت به سایر شاخصها نمره ی بالاتری را احراز نموده است به طوری که میزان پاسخ مثبت در رابطه با سئوالات مطرح شده در 10 موضوع مورد مطالعه حداکثر 3/96 (73 نفر) و حداقل 88/67 (51 نفر) درصد بوده است . مشاهده ی انجام کار عملی درس ایمنسازی با احراز 52/ 69 (53نفر) درصد و درس جمعیت شناسی با 5/5 (4 نفر) درصد بالاترین و پایین ترین امتیاز را کسب نموده و تمرین کار عملی در طول دوره تحصیل نیز درس ایمنسازی با 81 درصد (62 نفر)حداکثر و درس جمعیت شناسی با 37/12 درصد (10 نفر) حداقل امتیاز را کسب نمود. توان انجام کار عملی در محیط شغلی آینده نیز درس ایمنسازی با 01/76 درصد (58 نفر) حداکثر و درس جمعیت شناسی با 32/17 درصد (13 نفر) میانگین پاسخهای مثبت در این گزینه کمترین امتیاز را کسب کرده است . از مجموع 10 درس مورد بررسی 12 مورد شاخص رتبه عالی 7 مورد شاخص رتبه خوب 12 مورد شاخص رتبه متوسط و 9 مورد شاخص رتبه ضعیف را کسب کرده است. نتیجه گیری : از نتایج پژوهش استنباط می شود که آموزش دروس نظری در دوره کاردانی بهداشت خانواده نسبت به آموزش عملی این دوره ازوضعیت مطلوبتری برخوردار بوده است تمرین کار عملی در طول دوره زیر نظر استاد و مستقل ازوی به ترتیب ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. دانشجویان توانایی خود را در انجام کار عملی در دروس ایمن سازی ، بهداشت دانش آموزان و مدارس ، تنظیم خانواده و مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی که وظایف اصلی آنان را تشکیل می دهد، بهتر از سایر جنبه های عملی ارزیابی کرده اند و توان انجام کار عملی در محیط شغلی آینده خود را بطور کامل و نسبی دراکثر دروس مورد مطالعه دارا می باشند. در رابطه با ارتقای توانمندی فارغ التحصیلان کاردانی بهداشت خانواده پیشنهاد می شود سرفصلهای جدید دروس دقیقا” توسط مدرسان رعایت شود و در انجام کارآموزیها فقط صرف حضور فیزیکی و گذرانیدن ساعات مقرر مورد نظر نباشد بلکه جهت کسب مهارت در هر فعالیت عملی، انجام تعداد قابل قبولی از فعالیت که توسط گروه آموزشی تعیین میگردد مد نظر قرار گیرد

Introduction: Family health graduations are one of the most important health care personnel workers. Because mothers and children health have been monitored by them، their abilities of upgrading health، saving and returning population health - if it combined with appropriate، training، and efficacy performance، are very effective. Universities of medical sciences because of their direct contact to human are very important places، and so each and every person and also societies' health depends on their activities in different job fields. Present research reviewed on to exploit theoretical and practical teaching in view of points of family health technicians، graduated from Health Faculty (2000-2001). Methods: Present research was a descriptive study. The research community was 76 people of three previous daytime، and two evening time of pervious graduated، who are presently employed. Data collecting tools were a package questioners based on ministry's approved guideline، which its validity and reliability have been after completing by ten graduated confirmed by specialist (research group) and it had more than 90% validity. Four applied index were: theoretical courses، subject observation in classes، and practical program during education، ability to perform in practical job environment. For each index four grades (excellent، good، average، and poor) have been considered. Data was calculated by SPSS and three dimensional statistical softwares. Results: Data showed that hearing had the highest score، correct answer to the questions gained in ten studied subjects had maximum 96.3% (73 people)، and minimum 67.88 %( 51 people).Observation of practical observation in for immunization with 69.52 %( 53 people) had highest and for demographic .course with 5.5(4people) had lowest scores. Practical courses during the students study period for immunization gained maximum 81% (62 people)، and for demographic course minimum scores12.37 %(10people). Ability for practical work in post graduating future for immunization had highest score76.1% (58 people) and for demographic course had lowest scores 17.32% (13 people). Average correct answer in this study gained lowest scores. Conclusions: Comparing to practical courses theoretical teaching had better scores in health family courses. Practical works under facilitator's supervision and independent of them have more important values، and students evaluated ther abilities in practical courses such as immunization، school health، and administration and supervision on health centers shown much better these which are their main duties in their future job. Due to upgrading the family health graduates in their future practical works we suggest that new guidelines should be considered by teacher precisely and workshops have to be done to gain skill، and it is not sufficient only considering participating in classroom but it must considered a number of acceptable practical work to pass exams.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.