Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ی ویژگی های شخصیتی مدیران با کارآفرینی در سازمان های بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ 1386

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 57 تا 62)

مقدمه:امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک و اداری به وضعیت کارآفرینی می باشند ، از همین روی شناسایی و پرورش ویژگیهای مربوط به کارآفرینی بخصوص در مدیران از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی مدیران کارآفرین در سازمانهای بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. روش بررسی: برای این مطالعه161 نفر از کارکنان سازمانهای خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (N=2550 ) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و نظرات آنان در مورد ویژگیهای شخصیتی مدیرانشان در رابطه با کارآفرینی سازمانی سنجیده شد . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد ویژگی های شخصیتی مقیمی (1382) با ضریب ثبات 8/0 و پرسشنامه کارآفرینی ذبیحی و مقدسی(1385) با ضریب ثبات 78/0 بود. داده ها به روش خود پاسخگویی وتکمیل پرسشنامه از پاسخگویان جمع آوری گردید. یافته ها: در پژوهش حاضر رابطه مستقیم و معنی داری بین ویژگی های شخصیتی مدیران و کار آفرینی سازمانی دیده شد ( 65/0=r و 01/0< P). از بین ویژگی های شخصیتی ،جذب فرصتهای مناسب برای سازمان بیشترین تاثیر را بر کار آفرینی سازمانی داشت(17/23=Fو 01/0< P ). نتیجه گیری:ویژگیهای شخصیتی مدیران با کارآفرینی سازمانی رابطه ی مثبت و معنی دار دارد، و برای اعتلای کارآفرینی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، پرورش ویژگیهای شخصیتی فرصت ساز در بین مدیران ضرورت دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.