Skip to main content
فهرست مقالات

N/A

نویسنده:

(1 صفحه - از 0 تا 0)

سابقه و هدف: هوش هیجانی مجموعه ای از هیجانات، عواطف، دانش اجتماعی و توانمندی هایی است که فرد را جهت تطابق با محیط آماده می کند و عملکرد شغلی و خانوادگی او را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت هوش هیجانی در رفتارها و عدم اطلاعات کافی از میزان آن در میان دانشجویان، هدف این مطالعه بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان سال چهارم رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 88-1387 می باشد. مواد و روشها: این پژوهش از نوع مطالعات مقایسه ای بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 90 سوالی بار- اوون و پرسشنامه اطلاعات فردی استفاده شده است. 400 دانشجو به شیوه نمونه برداری سهمیه ای در این مطالعه شرکت کردند که در نهایت 379 پرسشنامه با استفاده از روشهای آمار توصیفی، آزمون t و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته ها: از میان افراد مورد مطالعه 5/24% مذکر بودند. بالاترین میانگین نمره هوش هیجانی (332) در دانشکده پرستاری و کمترین نمره (307) در دانشکده بهداشت به دست آمد و نشان داد هوش هیجانی دانشجویان در رشته های مختلف پزشکی در سطح متوسط قرار دارد. هوش هیجانی در میان دانشجویان متاهل بیشتر از غیرمتاهلها بود (05/0 >p)، در حالیکه میزان هوش هیجانی درمیان زنان و مردان، رشته های مختلف پزشکی و اهلیت تفاوت معنی داری را نشان نداد. سابقه و هدف: هوش هیجانی مجموعه ای از هیجانات، عواطف، دانش اجتماعی و توانمندی هایی است که فرد را جهت تطابق با محیط آماده می کند و عملکرد شغلی و خانوادگی او را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت هوش هیجانی در رفتارها و عدم اطلاعات کافی از میزان آن در میان دانشجویان، هدف این مطالعه بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان سال چهارم رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 88-1387 می باشد. مواد و روشها: این پژوهش از نوع مطالعات مقایسه ای بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 90 سوالی بار- اوون و پرسشنامه اطلاعات فردی استفاده شده است. 400 دانشجو به شیوه نمونه برداری سهمیه ای در این مطالعه شرکت کردند که در نهایت 379 پرسشنامه با استفاده از روشهای آمار توصیفی، آزمون t و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته ها: از میان افراد مورد مطالعه 5/24% مذکر بودند. بالاترین میانگین نمره هوش هیجانی (332) در دانشکده پرستاری و کمترین نمره (307) در دانشکده بهداشت به دست آمد و نشان داد هوش هیجانی دانشجویان در رشته های مختلف پزشکی در سطح متوسط قرار دارد. هوش هیجانی در میان دانشجویان متاهل بیشتر از غیرمتاهلها بود (05/0 >p)، در حالیکه میزان هوش هیجانی درمیان زنان و مردان، رشته های مختلف پزشکی و اهلیت تفاوت معنی داری را نشان نداد. نتیجه گیری: باتوجه به عدم تفاوت هوش هیجانی در گروههای مختلف و پایین بودن سطح آن بهتر است تا آموزش مهارتهای هوش هیجانی در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.