Skip to main content
فهرست مقالات

اثر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر مصرف منظم صبحانه و میان وعده ناسالم در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قزوین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 201 تا 210)

سابقه و هدف: آموزش تغذیه، جزء کلیدی برنامه های ارتقای سلامت بوده و به بهبود رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان منجر می شود. پژوهش حاضر به منظور تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر مصرف منظم صبحانه و میان وعده ناسالم در دانش آموزان انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی روی 300 دانش آموز که به طور تصادفی در دو گروه 150 نفری تجربی و کنترل قرار گرفتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شد. مداخله آموزشی در 4 جلسه در گروه های 10 نفره و یک جلسه مشاوره فردی انجام شد. داده ها قبل و 3 ماه پس از آموزش گردآوری شد و توسط نرم افزار SPSS 17.0 و با استفاده از آزمون های آماری کای دو، مک نمار، pooled t-test، تی زوجی و آنالیز واریانس همراه با آزمون شفه تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین سنی دانش آموزان 45/0±36/9 و نسبت پسر و دختر در دو گروه برابر بود. در حالی که قبل از مداخله هیچ دانش آموزی حضور در مراحل عمل و نگهداشت را گزارش نکرده بود، پس از اجرای مداخله آموزشی در گروه تجربی 40 درصد دانش آموزان مراحل فعال را گزارش کردند (001/0>P). یافته ها گویای افزایش معنی دار پیش نیازهای تغییر رفتار در گروه تجربی (از 19/6 ± 02/19 به 62/4 ± 08/41)، فرایندهای تغییر (از 01/13 ± 66/53 به 71/14 ± 96/80) و منافع (از 97/8 ± 71/43 به 89/26 ± 01/73) و کاهش سازه هزینه ها (از 89/5 ± 03/27 به 57/3 ± 42/16) هستند (001/0>P) همچنین افزایش معنی داری در میزان مصرف منظم صبحانه و کاهش مصرف میان وعده های ناسالم مشاهده شد (001/0>P). نتیجه گیری: مداخله آموزشی در قالب مدل مراحل تغییر در دوره سه ماهه، تغییرات نسبتا مناسبی را در رفتار تغذیه ای دانش آموزان ایجاد کرد. با توجه به کم هزینه بودن و اثربخشی آموزش تغذیه ای بر اساس مدل مراحل تغییر، لزوم تعمیم این گونه برنامه های آموزش ضروری به نظر می رسد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.