Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل رفتار تقلب در بین دانشجویان: کاربرد مقیاس بندی چند بعدی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎20 صفحه - از 141 تا 160 )

چکیده:

رعایت نشدن اصول اخلاق تحصیلی (تقلب) در بین دانشجویان موضوعی مهم در آموزش عالی است. این مسئله کم و بیش در بین جامعه دانشجویی رایج و بنابراین، تحلیل این مسئله اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش تحلیل رفتار تقلب در بین دانشجویان با استفاده از کاربرد مقیاس چند بعدی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بود (265=N). داده ها با استفاده از پرسشنامه از 107 دانشجو به طریق روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ابتدا تعدادی از آنها در اختیار چند نفر از صاحبنظران رشته روانشناسی، سنجش و اندازه گیری قرار گرفت و روایی صوری نیز تایید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ(91/0) استفاده شد. بخشی از داده ها با روش مقیاس بندی چندبعدی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشجویان رفتارهای تقلب را در دو بعد نشان می-دهند که بعد اول با عنوان «نوع رفتارهای تقلب» و بعد دوم با عنوان «جدیت رفتار تقلب» تفسیر شد. یافته ها حاکی از آن است که بروز بعضی از رفتارهای تقلب تحت تاثیر رقابت قرار می گیرد. از دیدگاه دانشجویان بیشتر رفتارهای تقلب در دانشگاه رواج و عمومیت دارند و همچنین، این رفتارها به عنوان تخلفات جدی محسوب می شوند. دستاوردهای این مطالعه می تواند به مسئولان آموزش عالی یاری برساند که از دیدگاه دانشجویان در خصوص رفتارهای تقلب آگاهی پیدا کنند.

Academic ethics violation (cheating) among students is a major issue in higher education. This issue is relatively common and its study concern remains high. The purpose of this descriptive survey research was to analyze the cheating behaviors among college students using multidimensional scaling approach. The statistical population was College of Agriculture’s master students at Razi University (N= 265). A sample of 107 students was selected using stratified sampling technique. A questionnaire was utilized for information gathering. The research instrument was validated by Psychology and Measurement faculty members. The reliability of the questionnaire as a measure of internal consistency was determined via Cronbach's alpha (0.91). Part of data was analyzed by multidimensional scaling. Results showed that students illustrated two cheating behaviors dimensions. The first dimension was interpreted as "type of cheating behavior" and the second as "seriousness of cheating behavior". Results revealed that competition among students is the main reason for academic cheating behaviors. In students’ opinion, the majority of cheating behaviors are common and serious at university context. The results could have implications for higher education administrators to understand students’ perceptions toward cheating behaviors.

خلاصه ماشینی:

مباني نظري و پيشينه تقلب پديده اي است که به مرز جغرافيايي يـا دانشـگاه و مدرسـه خاصـي محـدود نمـي شـود و برخـي از صاحبنظران با توجه به فراواني آن ، از اين پديده به عنوان اپيدمي و برخي به عنوان يک مشکل مـزمن يـاد کرده اند (٢٠٠٥ ,Seyed Hosseini &Nakhaee )؛ به عبارتي ديگر، در سـالهاي اخيـر، پديـده تقلب به صورت يـک پديـده رايـج اجتمـاعي در بـين دانشـجويان مشـاهده شـده اسـت کـه بـر کيفيـت آموزش عالي و سلامت دانشجويان و اخلاق اجتماعي تأثير منفي مـي گـذارد -Xiao &Run-Xian ) (٢٠٠٧ ,Pin. به گونه اي که امروزه ، بـه ايـن امـر در بسـياري از علـوم و تحقيقـات از جملـه اخـلاق ، جامعه شناسي ، روانشناسي و آموزش عالي توجه شده است (٢٠٠١ ,See &Lim ). نتايج تحليل مقياس بندي چندبعدي در بعد اول نشان داد که از ديدگاه دانشجويان رفتار تقلب تحصـيلي انواع مختلفي دارد و مي توان آن را به صورت تقلب در تکاليف و پروژه هاي درسي (سمت راست نمـودار) و تقلب در امتحانات (سمت چپ نمودار) تقسيم کرد؛ به عبارت ديگر، در بعـد اول در سـمت راسـت نمـودار رفتارهاي «استفاده از مطالب ديگران بدون دادن مأخذ»، «کپي کردن مطالب از اينترنت و جاهاي ديگر و تدوين آن به نام خود»، «کپـي کـردن تکـاليف و پـروژه هـا از روي دسـت ديگـران »، «جعـل و تحريـف پايان نامه »، «نوشتن مقاله و تکاليف به دست فردي ديگر» و «ارائـه تکـاليف مشـابه بـه اسـتادان دروس مختلف » قرار دارند و در طرف ديگر اين طيف رفتارهاي «درج اطلاعات و فرمولهاي مورد نياز در ماشـين حساب و استفاده از آنها در امتحان »، «حضور پيدا کردن در جلسه امتحان به جاي فرد ديگـر»، «رسـاندن جواب سؤال امتحان به ديگري در جلسه امتحان »، «گرفتن جواب سؤالها از ديگران در جلسه امتحـان » و «تعويض برگه امتحاني » نشان داده شده اند.

کلیدواژه ها:

رفتار تقلب ، مقياس بندي چند بُعدي ، كيفيت يادگي ، دانشجو

Student ، Learning Quality ، Multidimensional Scaling ، cheating behavior


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.