Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 161 تا 178)

هدف اصلی این پژوهش تحلیل استراتژیهای خودرهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 91-1390 بالغ بر260 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد خودرهبری با 31 سوال و ضریب پایایی 81% و پرسشنامه کارآفرینی با 47 سوال و ضریب پایایی90/0 بود. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون و تحلیل واریانس چندگانه) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین استراتژیهای خودرهبری و کارآفرینی اعضای هیئت علمی بالاتر از حد متوسط است. بین استراتژیهای خودرهبری و کارآفرینی اعضای هیئت علمی رابطه مثبت وجود دارد. از بین استراتژیهای خودرهبری، استراتژی تفکر سازنده دارای اهمیت بیشتری در پیش بینی کارآفرینی است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.