Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی (MBRP) در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 79 تا 100)

مقدمه : این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی (MBRP) در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مواد افیونی انجام شده است . روش : در یک طرح شبه آزمایشی ٢٤ نفر مراجع با تشخیص اختلال سوء مصرف مواد افیونی که دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دو گروه آزمایشی و گواه ( هر گروه ١٢ نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت هشت هفته و هر هفته یک جلسه گروهی تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. آزمودنیهای پژوهش توسط پرسشنامه مهارت های مقابله ای با سوء مصرف الکل (که برای سوء مصرف مواد نیز کارایی بالایی دارد) و نیز آزمایش مورفین پیش از شروع درمان ، تصادفی در طی // درمان ، پس از درمان و پس از اتمام مرحله پیگیری سه ماهه ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون های تجزیه و تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA)، تجزیه و تحلیل کواریانس تک متغیری (ANCOVA) و خیدو استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های تجزیه و تحلیل کواریانس چند متغیری و تجزیه و تحلیل کواریانس تک متغیری نشان داد که تفاوت معنیداری بین دو گروه در افزایش مهارت های مقابله ای در مرحله پس آزمون و پیگیری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون خیدو نشان داد که تفاوت معنیداری بین فراوانی بازگشت در دو گروه وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی (MBRP) در پیشگیری از بازگشت به اعتیاد و افزایش مهارت های مقابله ای موثر است .

خلاصه ماشینی:

"بنا بر این سؤال اصلی این تحقیق را می توان این گونه بیان کرد: آیا آموزش مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP) در درمان ، افزایش مهارت های مقابله ای و جلوگیری از بازگشت اعتیاد به مواد افیونی مؤثراست ؟ آیا بکارگیری این مدل در کاهش علایم و پیامدهای پس از ترک ، تسریع در تشخیص علایم هشدار دهنده میل و اشتیاق ، افزایش و توسعه آگاهی ، پذیرش افکار، احساسات ، شناخت و آگاهی افراد وابسته به مواد از عوامل بازگشت ، برانگیزاننده ها، علایم هشدار دهنده بازگشت و موقعیت های پر خطر بازگشت اثر گذار می باشد؟ به عبارتی آیا استفاده از این مدل در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه موجب افزایش مهارت های مقابله ای در پس آزمون و پیگیری خواهد شد یا خیر؟ لذا هدف ما در انجام پژوهش حاضراستفاده از مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP) برای رسیدن به روش درمانی است که بازدهی بالا و در عین حال حداقل بازگشت را در پی داشته باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که تحلیل کوواریانس چندمتغیری به طور کلی معنادار است ؛ به عبارت دیگر نتایج تحلیل نشان می دهد که روش درمان پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی (MBRP) بر ترکیب خطی سه متغیر وابسته (پس آزمون و پیگیری زیر مقیاس های افکار خود تنبیهی ، مقابله رفتاری و افکار پیامد 1. بحث و نتیجه گیری این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی (MBRP) و افزایش مهارت های مقابله ای در افراد وابسته به مصرف مواد افیونی انجام شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.