Skip to main content
فهرست مقالات

کیفیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی مرتبط با سلامت در ایران

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 5 تا 12)

چکیده:

مقدمه: پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی (وب سایت های) مرتبط با سلامت و پزشکی هم اکنون جزو پر شمارترین پایگاه های مورد مراجعه در جهان محسوب می شود. در کشور ما نیز اهمیت این موضوع در سال های اخیر و به خصوص با مطرح شدن مجدد پرونده الکترونیک سلامت و افزایش دسترسی و استفاده عموم مردم از شبکه اینترنت، به تدریج بیشتر شده است. بنابر این هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کیفیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی منتخب مرتبط با سلامت در کشور و ارائه راه کار بوده است. روش بررسی : مطالعه حاصل یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که ابتدا مبانی نظری کیفیت پایگاه های اینترنتی به ویژه پایگاه های مرتبط با سلامت، مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با استفاده از اطلاعات در دسترس، الگویی کلان شامل محور های اصلی مطلوب، و نیز چک لیست مرتبط با آن برای ارزیابی کیفیت این پایگاه تدوین گردید و شاخص های مربوط مشخص شد که اعتبار آن توسط متخصصان امر مورد تایید قرار گرفت. در گام بعد با استفاده از نمونه گیری غیر تصادفی از هشت پایگاه منتخب اینترنتی مرتبط با سلامت در کشور، حتی الامکان سعی شد نمونه ای هم از واحدهای بهداشتی درمانی در سطح نظام شبکه سلامت در ایران انتخاب شود، سپس با استفاده از شاخص های کیفیت تعیین شده، توسط پژوهشگر مورد مشاهده، بررسی و ممیزی کیفیت (Quality Audit) قرار گرفت. در نهایت، نتیجه ی ارزیابی های انجام شده در قالب توصیه های مشخص به سازمان های ذی نفع ارائه گردید. یافته ها: بررسی های انجام شده در مجموع حاکی از وضعیت نامناسب پایگاه های مورد ارزیابی در قیاس با شاخص های کیفیت بود. این ضعف با حرکت به سمت سازمان های اجرایی خدمات بهداشتی درمانی که به طور مستقیم به جامعه خدماتی ارائه می دهند، بیشتر می شد. از جمله یافته های مهم دیگر، تنوع محتوایی پایگاه ها و فقدان استاندارد های پایه برای این مقوله بوده است. نتیجه گیری: مقایسه یافته های حاصل از مطالعه حاضر با نمونه های انجام شده در سایر کشورها، حاکی از فرصت های بهبود مخص برای ارتقای کیفیت پایگاه های مرتبط با سلامت در کشور می باشد. در این زمینه، در متن مقاله توصیه هایی خاص برای نهادهای ذی نفع ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"سپس با استفاده از اطلاعات در دسترس،الگویی کلان شامل محورهای اصلی مطلوب،و نیز چک لیست مرتبط با آن برای ارزیابی کیفیت این پایگاه تدوین گردید و شاخص‌های مربوط مشخص شد که اعتبار آن توسط متخصصان امر مورد تایید قرار گرفت. در گام بعد با استفاده از نمونه‌گیری غیر تصادفی از هشت پایگاه منتخب اینترنتی مرتبط با سلامت در کشور،حتی الامکان سعی شده نمونه‌ای هم از واحدهای بهداشتی درمانی در سطح نظام شبکه سلامت در ایران انتخاب شود،سپس با استفاده از شاخص‌های کیفیت تعیین شده،توسط پژوهشگر مورد مشاهده،بررسی و ممیزی کیفیت )tiduA ytilauQ( قرار گرفت. در گام بعد با استفاده از نمونه‌گیری غیر تصادفی نسبت به انتخاب اولیه 19 پایگاه منتخب اینترنتی مرتبط با سلامت در کشور(به شرح جدول 1)،که حتی الامکان سعی شد نمونه‌ای از واحدهای بهداشتی درمانی در سطح نظام شبکه سلامت در ایران باشند،اقدام گردید که بعد از بررسی دقیق‌تر و مراجعه به پایگاه‌های مربوط،به دلیل فقدان پایگاه اینترنتی و یا عدم امکان ورود به پایگاه، تعداد آنها در نهایت به هشت مورد کاهش یافت. از طرف دیگر،مقایسه یافته‌های این بررسی با مطالعات انجام شده در این خصوص،از جمله شیوه‌های ذکر شده در مطالعات miK و همکاران و idrailgaG و dadaJ در مجموع نشان داد که تقریبا از هیچ یک از ابزارهای درجه‌بندی کیفیت اطلاعات بهداشتی درمان در اینترنت برای تضمین کیفیت پایگاه‌های مذکور استفاده نمی‌شود،که این موضوع حاکی از عدم توجه کافی و جایگاه نامناسب مقولات کیفی برای پایگاه‌های اطلاع رسانی سلامت در کشور می‌باشد(6 و 5)."

کلیدواژه ها:

اینترنت ،مطالعات ارزشیابی ،بهداشت و تندرستی ،دستیابی ،پایگاه های اطلاعاتی ،ارزشیابی و کیفیت مراقبت های بهداشتی درمانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.