Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد الگوها و تئوری های آموزش و ارتقاء سلامت در مداخلات فعالیت جسمانی برای زنان: یک مرور نظام مند

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 67 تا 84)

مقدمه: پژوهش حاضر، مداخلات انجام شده مبتنی بر الگوها و تئوری های آموزش و ارتقاء سلامت را در زمینه فعالیت جسمانی زنان به شیوه نظام مند مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. مواد و روش ها: 3 پایگاه اطلاعاتی الکترونیک شامل Springer، Biomed central و Science Direct به شیوه نظام مند مورد بررسی قرار گرفت. از بین پژوهش ها، مطالعاتی انتخاب شدند که کمی، مداخله ای و به زبان انگلیسی بوده و حداقل یکی از الگوها و تئوری های آموزش و ارتقاء سلامت را بکار برده بودند. در نهایت 13 مطالعه دارای معیار ورود به مطالعه از ابتدای سال 2000 تا پایان 2013 میلادی در مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: از 13 مطالعه بررسی شده، 10 مطالعه میزان فعالیت جسمانی را قبل و بعد از مداخله سنجیده بودند که 9 مداخله باعث افزایش معنی دار فعالیت جسمانی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل شده بود. مطالعات در محیط های ارتقاء سلامت شامل مراکز مراقبت سلامت، محیط اجتماعی محل کار انجام شده بود. پرکاربردترین الگوی مورد استفاده، الگوی فرانظری بود که در 8 مطالعه مبنای مداخله بود. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود به منظور تاثیرگذاری بیشتر مداخلات، تمرکز مداخله روی فعالیت جسمانی اعمال شده و طول دوره مداخله افزایش یابد. در مداخلات مبتنی بر الگوی فرانظری پیشنهاد می شود مراحل تغییر رفتار فعالیت جسمانی در گروه های مداخله و کنترل اندازه گیری گردد تا یک مقیاس تکمیلی برای سنجش میزان تاثیر مداخله فراهم شود. طبق نتایج، هیچکدام از مطالعات، ایجاد تغییر در سیاست های سازمانی یا عمومی سلامت و یا ایجاد تغییرات در محیط فیزیکی مرتبط با فعالیت جسمانی را هدف قرار نداده بودند


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.