Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش گروهی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در مقابله شناختی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 71 تا 90)

چکیده:

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در مقابله شناختی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد بود. روش : در قالب طـرح شـبه تجربـی پـیش آزمـون -پـس - آزمون با گروه گواه ، ١٦ بیمار مبتلا به سوءمصرف مواد به شیوه نمونه برداری در دسترس انتخـاب شـدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتنـد. گـروه آزمـایش بـه مـدت ١٠ جلسـه تحـت آموزش گروهی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان قرار گرفت درحالیکه گروه گواه هـیچ مداخلـه ای دریافت نکردند. دو گروه قبل و بعد از اتمام مداخله پرسشنامه نظم جویی شـناختی هیجـان (حسـنی، ١٣٩٠) را تکمیل نمودند. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش گروهـی راهبردهـای نظـم جـویی فراینـدی هیجـان منجر به کاهش راهبردهای سازش نایافته ملامت خویش ، نشخوارگری، فاجعـه سـازی و ملامـت دیگـران و افزایش راهبردهای سازش یافته تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری مـیشـود. نتیجه گیری: آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان از طریق کاهش راهبردهای سـازش نایافتـه و افزایش راهبردهای سازش یافته نظم جویی شناختی هیجان میتوانـد زمینـه را بـرای بهبـود و عـدم بازگشـت سوءمصرف فراهم نماید.

Objective: The aim of this study was to examine the effectiveness of group training of procedural emotion regulation strategies in cognitive coping of individuals suffering substance abuse. Method: A quasi-experimental design along with pretest-posttest and control group was used for this study. Then، 16 patients suffering substance abuse were selected through convenience sampling and were randomly assigned to two control and experimental groups. The experimental group received 10 sessions of group training of procedural emotion regulation strategies while the control group received no treatment. Both groups before and after the treatment completed the Persian version of cognitive emotion regulation questionnaire (Hasani، 2011). Results: The results showed that group training of e procedural motion regulation strategies leads to a reduction in maladaptive strategies such as self-blame، rumination، catastrophizing، and other-blame; and an increase in adaptive strategies such as refocus on planning، positive reappraisal، and perspective development. Conclusion: Training of procedural emotion regulation strategies via the reduction of maladaptive and increase of adaptive cognitive emotion regulation strategies can provide the opportunity for the improvement and non-return to substance abuse.

خلاصه ماشینی:

"Legerstee & Van den Kommer نتایج پژوهش ها نشان میدهند که نظم جویی مؤثر هیجان ها دارای پیامدهای مطلـوبی بـر بهداشت روانی، بهزیستی روان شناختی، سلامت جسمانی و روابط بین فردی است (ریف و سینگر، ١٩٩٨؛ نقل از حسنی، ١٣٩٠). Garnefski, Kraaij & Spinhoven دامنه ی ٠/٦٨ تا ٠/٨٢ نشان داد که ٩ خرده مقیاس فرم کوتـاه نسـخه فارسـی پرسـش نامـه نظم جویی شناختی هیجان دارای اعتبار مطلوبی هسـتند. بـا توجـه بـه آنچـه در محتـوای جلسـات آموزشـی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان مبتنی بر مدل گروس به شکل گروهی مشاهده مـی- شود، هنگام آموزش ، درمانگر مهارت هـا را بـرای رفتارهـای سـوءمصـرف و نظـم جـویی هیجانی بیماران هدف گذاری کرده و مثال های مناسبی جهت روشن و عینـی کـردن هـر نکته بیان میکند. 1. Allen, Hugh & Barlow جدول ١: محتوای جلسات آموزشی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان مبتنی بر مدل گروس (رجوع شود به تصویر صفحه) یافته ها آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی به تفکیـک گـروه هـا در جـدول ٢ ارائه شده است . نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد که روش آموزش نظم جویی فرایندی هیجان منجر بـه کـاهش راهبردهـای سـازش نایافتـه نظم جویی شناختی هیجان و افزایش راهبردهای سازش یافته افراد مبتلا به سوءمصرف مـواد شد که این یافته ها با نتایج پژوهش قاسم زاده نساجی، پیوسته گر، حسـینیان ، موتـابی و بنـی- هاشمی (١٣٨٩)، صالحی (١٣٩٠)، قائدنیای جهرمی (١٣٩٢) همسو است ."

کلیدواژه ها:

سوءمصرف مواد ،نظم جویی شناختی هیجان ،مقابله شناختی ،نظم جویی فرایندی هیجان

cognitive coping ،Procedural Regulation Emotion ،Cognitive Emotion Regulation ،Substance Abuse


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.