Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه های استرس پس از سانحه و افزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 63 تا 80)

چکیده:

در این پژوهش اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه های اختلال استرس پس از سانحه ، افزایش حافظه شرح حال و بهبودکیفیت زندگی در درمان شدگان سرطان پستان ، بررسی شد. پژوهش حاضر یک پژوهش شبه تجربی با پیش آزمون ، پس آزمون و گروه کنترل در یک پیگیری ٦٠ روزه میباشد. نمونه پژوهش شامل ٢٤ زن درمان شده سرطان پستان که بین ٢٥ تا ٥٥ سال سن داشته و به بخش های رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان های فوق تخصصی شهید چمران ، بقیه الله ، بعثت و بخش جراحی درمانگاه ارم مراجعه کرده بودند، بود. کلیه شرکت کنندگان با سابقه بیماری سرطان پستان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (١٢ نفر) و کنترل بیمار (١٢ نفر) جایگزین شدند. همچنین ١٢ نفر زن سالم (بدون هیچگونه سابقه ی بیماری) که در متغیرهای سن ، تحصیلات ، تاهل و شغل با دو گروه بالا همتا شدند به عنوان گروه کنترل سالم ، در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی SCID، آزمون حافظه شرح حال (AMT)، پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)، مقیاس تجدید نظر شده تاثیر رویداد (IES-R، وایس ، مارمر، ١٩٩٧) بود که در سطح سه گروه آزمودنیها در سه مرحله پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری اجرا گردید. گروه آزمایش ٨ جلسه و هر جلسه به مدت ١٢٠ دقیقه به صورت گروهی آموزش MBCT را دریافت کردند. نتایج توسط نرم افزار SPSS نسخه ١٨ در سطح توصیفی و استباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان داد برنامه ی آموزشی MBCT در کاهش نشانه های استرس پس از سانحه ، افزایش حاظه شرح حال و بهبود کیفیت زندگی موثر است . همچنین با توجه به نتایج مرحله پیگیری، این روش میتواند در کاهش و پیشگیری از عود علائم PTSD در درمان شدگان سرطان پستان اثرگذار باشد. استفاده از MBCT در مراکز درمانی میتواند به عنوان درمان توانبخشی پس از اتمام درمان در نظر گرفته شود و در رفع بسیاری از مشکلات جسمی و روانی که سبب کاهش کیفیت زندگی در آن ها می شود، نقش موثری ایفا کند.

In the current research the effectiveness of cognitive therapy based on Mindfulness has been investigated on the reduction of posttraumatic stress symptoms and increasing the Autobiographical memory and quality of life in treated patients with breast cancer. The current research is a quasi experimental research with pretest-post-test and control group in a 60-day follow up.24 treated women with breast cancer were selected among the age of 25 to 55 who went to radiation and oncology department of Chamran ، Baghiyatallah ، Besat and surgery department of Eram clinic and were placed in two experimental and control groups.12 healthy women were also selected (without any history of illness) that were made homogenous in variables of age ، level of education ، marital status and occupation. SCID interview ، autobiographical memory test (AMT)،quality of life questionnaire (QLQ) and revised impact of events scale were carried out .The experimental group had been under MBCT training for eight 2-2.5- hour- sessions. Results were analyzed by the use of 18th copy of SPSS software. Applying covariance analysis indicated that MBCT training courses are effective in the reduction of posttraumatic stress symptoms and increase in the quality of life .Also considering the results obtained in follow up ،it can be said that this method can be effective in reduction and prevention of PTSD from getting worse and increasing the Autobiographical memory in treated patients with breast cancer. applying MBCT in medical centers can be considered as a rehabilitation treatment after treating and can play an important role in solving many physical and mental problems that lessens the quality of life.

خلاصه ماشینی:

"ابزار پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی SCID، آزمون حافظه شرح حال (AMT)، پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)، مقیاس تجدید نظر شده تاثیر رویداد (IES-R، وایس ، مارمر، ١٩٩٧) بود که در سطح سه گروه آزمودنیها در سه مرحله پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری اجرا گردید. از آن جائیکه اختلال PTSD تمام سطوح رفتاری، هیجانی و شناختی را تحت تأثیر قرار میدهـد به طوریکه فرد علاوه بر علائم کلاسیک ذکر شده در DSMIV-TR در مورد اخـتلال ، موجـب بروز مشـکلات جـدی در حافظـه و از آن جملـه نقـص در حافظـه کلـی (بـرای مثـال مـرادی و همکاران ، ١٩٩٩)، و حافظـه شـرح حـال (مـرادی و همکـاران ٢٠٠٨، ٢٠١٢) مـیگـردد، هـدف پژوهش حاضر بررسـی اثربخشـی شـناخت درمـانی مبتنـی بـر هوشـیاری ذهـن در بهبـود علایـم هیجانی، رفتاری و شناختی افراد درگیر با ترومای سرطان میباشد. آزمون تی برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل بیمار در نشانگان استرس در مرحله پیگیری F سطح معناداری T Df سطح معناداری تفاوت میانگین ها -45/11 0/000 16 -9/10 0/15 2/18 همچنین مقایسه گروه ها براساس آزمون تعقیبی شفه در جدول ٣ نشان میدهد کـه در متغیـر کیفیت زندگی و حافظه شـرح حـال اختصاصـی میـان گـروه آزمـایش بـا کنتـرل بیمـار تفـاوت معناداری وجود دارد. در پـژوهش حاضـر سعی شد که با استفاده از برنامه شناخت درمانی مبتنی بر هشـیاری ذهـن (MBCT) از مشـکلات روانشناختی درمان شدگان به ویژه نشانه های اختلال استرس پس از سانحه کاسته شود و به آنـان کمک شود تا با حداقل رساندن اثرات منفی بیمـاری و درمـان ، کیفیـت زنـدگی خـود را بهبـود بخشند."

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی ، حافظه شرح حال ، استرس پس از سانحه ، شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن ، درمان شدگان سرطان پستان

Treated patients with breast cancer ، quality of life ، Mindfulness ، based Cognitive Therapy ، Posttraumatic stress disorder ، Autobiographical memory


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.