Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 149 تا 156)

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان کیفیت خدمات ارائه شده توسط باشگاه های بدنسازی می باشد، لذا سنجش میزان رضایتمندی مشتریان برای یافتن کمبودها و برای ارائه خدمات مناسب­تر امری ضروری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی کیفیت خدمات باشگاه­های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان در سال1391 بود. روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه مشتریان زن و مرد باشگاه­های بدنسازی شهر اهواز بودند (950=N). با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 300 پرسشنامه توزیع شد که در نهایت تعداد 273 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد (158 زن و 115 مرد). ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته حاوی 22 سوال در زمینه رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات بود. پایایی پرسش­نامه از طریق آلفای کرونباخ (94/0)، روایی سازه از طریق تحلیل عاملی و کفایت نمونه گیری (90/0=KMO ) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون دوجمله ای و آزمون یومن ویتنی) انجام شد. یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد مشتریان از کیفیت خدمات کارکنان باشگاه های بدنسازی شهر اهواز رضایت کلی دارند (96/3=M). نتایج آزمون دو جمله­ای بین رضایتمندی مشتریان باشگاه­های بدنسازی از کیفیت خدمات، در دو گروه راضی و ناراضی تفاوت معنی داری نشان داد، لیکن نتایج آزمون یومن ویتنی بین رضایتمندی مشتریان زن و مرد تفاوت معنی داری نشان نداد. بحث و نتیجه گیری: علیرغم رضایتمندی کلی مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی، اولویت بندی عوامل مؤثر نشان داد کیفیت برنامه های تمرینی این باشگاه ها مهمترین عامل تأثیرگذار در رضایتمندی مشتریان می باشد. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد می­شود مدیران باشگاه­های بدنسازی، برای وفاداری بیشتر مشتریان، به ارتقاء کیفیت برنامه های تمرینی توجه بیشتری داشته باشند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.