Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطة جنس و نقش جنسیتی با میزان تاب‌آوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 115 تا 134)

این پژوهش با هدف بررسی رابطة جنس و نقش جنسیتی با میزان تاب‌آوری دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های شهرستان سقز انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعة آماری کلیة دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های شهرستان سقز بودند که در سال تحصیلی 89-88، حدودا از 4075 نفر، نمونة آماری پژوهش 200 نفر (100 نفر دختر و 100 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامة نقش جنسیتی «بم» و مقیاس تاب‌آوری «کونور و دیویدسون» استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار توصیفی و آمار استنباطی از قبیل میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس دو طرفه به کار برده شد. نتایج نشان می‌دهد که فرضیة مربوط به رابطة جنسیت و تاب‌آوری رد شد، تفاوت در نقش جنسیتی موجب تفاوت در میزان تاب‌آوری می‌شود، در واقع آندروژن بودن، بدون توجه به جنسیت بر تاب‌آوری مؤثر است. همچنین یافته‌ها نشان دادند که فرضیة سوم مبنی بر تعامل جنس و نقش جنسیتی در میزان تاب‌آوری رد شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.