Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت ناامنی غذایی خانوار و برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی در کودکان کوتاه‌قد دچار اضافه‌وزن شهر زاهدان در سال 1393

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 53 تا 62)

ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪی ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺠﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی در ﺣﺎل ﺷﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 2400 داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ 7 ﺗﺎ 12 ﺳﺎل ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه از ﮐﻞ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻌﺪاد 45 داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد WHO ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ )اﺳﮑﻮر-زد ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮده ﺑﺪن 1>BMIZ( و ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪی ﺧﻔﯿﻒ )اﺳﮑﻮر-زد ﻗﺪ ﺑﺮای ﺳﻦ 1-<HAZ( ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و 90 ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارای ﻗﺪ و وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻗﺪ و وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ و دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ 18 ﮔﻮﯾﻪ ای )USDA(، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮐﺎی ﻣﺮﺑﻊ )Chi–Square( و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ )Anova( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: از ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 57/8 % ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن و 61/1% ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻗﺪ و وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ، در ﮔﺮوه ﻧﺎاﻣﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 15/6% از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و 4/4% از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻗﺪ و وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ، در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )0/05<p(. ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﻌﯿﻒ، زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﯿﺠﺎری، ﺷﻐﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ )ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮدن(، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﻣﺎدر، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ )ﺑﯽ ﺳﻮاد ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن- ﻧﻮﺷﺘﻦ( ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ.

صفحه: از 53 تا 62