Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تجویز پروژسترون پس از تحریک تخمک گذاری بر میزان رگزایی و تغییرات کمی آندومتر رحم موش در زمان لانه گزینی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 31 تا 39)

مقدمه : تغییر در ویژگی های مورفولوژیک پارامترهای عروقی اندومتر رحم باعث تغییر در میزان لانه گزینی جنین می شود و این امر وابسته به هورمونهای تخمدانی است . در این مطالعه به بررسی تغییرات کمی مورفولوژی اندومتر رحم پس از تزریق پروژسترون در ادامه پروتکل تحریک تخمکگذاری پرداخته شد. مواد و روشها: در این مطالعه از موشهای ماده بالغ استفاده شد. حیوانات به سه گروه تقسیم شدند. در گروه کنترل حاملگی کاذب القا شد و در گروههای تجربی ، گروه تجربی ١ (گروه تحریک تخمکگذاری) و گروه تجربی ٢ (گروه تیمار با پروژسترون پس از تحریک تخمکگذاری) تحریک تخمکگذاری انجام و سپس حاملگی کاذب القا گردید. در گروه تیمار با پروژسترون پس از تحریک تخمکگذاری، متعاقب القا حاملگی کاذب روزانه تزریق mg.mouse ١ پروژسترون صورت گرفت . سپس در زمان لانه گزینی از هر سه گروه جهت تعیین سطح هورمونهای تخمدانی خونگیری از قلب انجام شد سپس نمونه برداری از بافت رحم جهت مطالعات بافتی صورت گرفت . پس از جمع آوری دادهها بررسی آماری انجام شد. نتایج : یافته ها در گروههای تجربی افزایش معنی دار آماری در سطح هورمون پروژسترن، تعداد مقاطع عروق، مساحت داخلی عروق و قطر داخلی لومن غدد نسبت به گروه کنترل نشان داد (0.05≥P). همچنین مقایسه بین گروه تجربی ١ و ٢ نشان داد که در گروه تجربی ٢، تزریق پروژسترون پس از تحریک تحمکگذاری باعث افزایش معنی دار آماری در سطح هورمون پروژسترون و تعداد مقاطع عروق شده است (0.05≥P). نتیجه گیری: تزریق پروژسترون پس از تحریک تخمکگذاری شرایط مورفولوژی آندومتر رحم را نسبت به گروه تحریک تخمکگذاری بهبود می بخشد و این امر احتمالا باعث افزایش موفقیت لانه گزینی خواهد شود.

خلاصه ماشینی:

"اما هنوز نقش این داخل صفاقی تحریک تخمک گذاری انجام شد (١٨) و بلافاصله پس از هورمون ها در آنژیوژنز آندومتر و همچنین ایجاد تغییرات کمی در تزریق hCG، حاملگی کاذب ایجاد و در زمان لانه گزینی نمونه گیری از آندومتر رحم با در نظر گرفتن تغییر در میزان آنژیوژنز هنوز مبهم باقی خون و یک سوم میانی شاخ رحم همانند گروه کنترل انجام شد. بزرگنمایی ٤٠٠× 34 تأثیر پروژسترون بر میزان رگزایی و تغییرات کمی آندومتر رحم صدیقه مؤمنی و همکاران / a b c شکل ٢-میکروگراف نمای میومتر رحم موش در زمان لانه گزینی با رنگ آمیزی H&E a-گروه کنترل b-گروه تحریک تخمک گذاری c-گروه تزریق پروژسترون ، ضخامت میومتر قابل مشاهده است . نتایج گروه تحریک تخمک گذاری نسبت به گروه کنترل و بین گروه تزریق تحقیق حاضر نیز نشان داد که تزریق پروژسترون پس از تحریک پروژسترون نسبت به گروه تحریک تخمک گذاری ، معنادار است اما تخمک گذاری در افزایش سطح هورمون پروژسترون مؤثر است و این 35 امر باعث افزایش تعداد مقاطع عروق ، افزایش مساحت داخلی عروق و ارتفاع اپی تلیوم ، افزایش تراکم سلولی در ناحیه اپی تلیوم غددی و در نتیجه باعث افزایش میزان جریان خون در بافت آندومتر می شود. در تحقیق حاضر به نظر می رسد که تحریک تخمک گذاری باعث تحقیق صالح نیا و همکاران نشان داده است که در گروه تزریق افزایش قطر لومن رحم شده است که این افزایش قطر می تواند در اثر پروژسترون ، ارتفاع اپی تلیوم سطحی و اپی تلیوم غدد در زمان کم شدن ضخامت استروما باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.