Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر استانداردسازی اجرای آزمونها: بررسی شرایط برگزاری آزمونهای سراسری ورود به دانشگاهها از راه سنجش رضایتمندی شرکت کنندگان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 109 تا 120)

طی بیست سال گذشته آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در ایران به عنوان مهم­ترین شاخص ارزیابی دوره متوسطه و تنها عامل تعیین کننده برای ورود به دانشگاهها بوده است. این آزمون که هرساله به طور هماهنگ در سراسر کشور اجرا می­شود، به دلیل گستردگی و اهمیتی که نتایج آن برای شرکت ‌کنندگان دارد، از جمله آزمونهای سرنوشت ساز محسوب می­شود. اهمیت این گونه آزمونها برای جامعه، لزوم تضمین اعتبار نتایج آنها و نیز استفاده از آنها در مقیاسهای وسیع جمعیتی، ضرورت برقراری شرایط مناسب و یکسان برای شرکت کنندگان، مبتنی بر استانداردها و معیارهای معتبر علمی را در برگزاری این گونه آزمونها ایجاب کرده است. بر این اساس، هرگونه مانع در بروز تواناییهای افراد شرکت کننده و هر عامل برهم زننده اجرای یکسان آزمون به عنوان تهدید کننده اعتبار آزمونهای سرنوشت ساز محسوب می‌شوند. هدف از اجرای این پژوهش بررسی شرایط برگزاری جلسات آزمون سراسری ورود به دانشگاهها، از راه سنجش رضایتمندی شرکت کنندگان، به عنوان گامی مقدماتی برای استانداردسازی آزمون است. نمونه‌ این تحقیق 2531 نفر (1643 دختر و 888 پسر) از شرکت کنندگان تهرانی در آزمون سراسری بودند که از جامعه داوطلبانی که به مراکز توزیع کارنامة آزمون سراسری مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی است. روش اصلی آماری برای تحلیل داده‌ها تحلیل عاملی است. در این تحقیق از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رضایتمندی داوطلبان از جلسة آزمون متأثر از هفت عامل است که به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: آرامش جلسه، شرایط محیطی جلسه، محل و تجهیزات استقرار داوطلب، اطلاع‌رسانی قبل و در حین اجرای آزمون، هدایت داوطلب، دشواری آزمون و میزان آمادگی قبلی داوطلب. مجموع این عوامل مبنایی برای استانداردسازی جلسات آزمون را فراهم می­آورد و هریک از آنها حاوی جزئیات با اهمیتی برای بهبود برگزاری آزمون سراسری و نکات کاربردی و قابل توجهی برای همه افرادی است که به نوعی با جلسات آزمون و ارزیابی سر و کار دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.