Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین جو انگیزشی ادراک‌شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 295 تا 310)

چکیده:

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین جو انگیزشی ادراک­شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران بود که با روش تحقیق همبستگی و به­صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری این تحقیق کلیة جودوکاران لیگ برتر بودند. نمونة تحقیق براساس جدول حجم نمونه­گیری مورگان 126= n در نظر گرفته شد. به­منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­های دموگرافیک، پرسشنامة جو انگیزشی (PMCSQ) و مقیاس انگیزش ورزشی (SMS) استفاده شد. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از آمار توصیفی و در راستای تعیین ارتباط از آزمون رگرسیون چندگانه در سطح معناداری 05/0 P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین جو انگیزشی ادراک­شده و انگیزش خودمختاری وجود دارد (05/0 P≤). همچنین ارتباط معناداری بین جو عملکردی و انگیزش درونی و بیرونی و جو مهارتی با انگیزش درونی مشاهده شد (05/0 P≤)؛ اما بین جو انگیزشی و بی­انگیزشی ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0 P≤). به­صورت کلی جو انگیزشی ادراک­شده عاملی مهم و پیش­بینی­کننده در انگیزش خودمختاری است.

خلاصه ماشینی:

"Performance climate ارتباط بین جو انگیزشی ادراک شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران 297 دارد که ورزشکار سخت کار کند، در اجرا بهبود داشته باشد، در کارها به دیگران کمک کند و نقش هر بازیکن را در تیم باور داشته باشد. Self - Determination 298 رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی ، دورة ٧، شمارة ٣، پاییز ١٣٩٤ مطابق با نظام ارزشی فرد و احساسات وی نیست ، و از طریق نیروهای درونی (مثلا احساس شرمساری ) و بیرونی (برای مثال شخص مربی ) به فرد تحمیل می شود، احساس فشاری برای اجرای فعالیت وجود دارد. External regulation ارتباط بین جو انگیزشی ادراک شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران 299 ناخواسته که در آن رفتار از طریق قدرت پاداش ، اجبار یا ترس از مجازات کنترل می شود (١٨). از آنجا که جو انگیزشی نامناسب ممکن است به نتیجة نامطلوب منتج شود و در نهایت مربی ، تیم و باشگاه به هدف مورد نظر خود دست نیابد و تمام هزینه ها و وقت مصرف شده ، بیهوده از بین برود، شناخت جو انگیزشی مناسب برای افزایش انگیزش بازیکنان همه در جهت بهبود عملکرد بازیکنان و تیم 308 رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی ، دورة ٧، شمارة ٣، پاییز ١٣٩٤ انجام می گیرد که نقش تعیین کننده ای در موفقیت تیم ها دارند؛ عواملی که بدون شناخت آنها، تیم به نتیجة مطلوب دست نخواهد یافت ."

کلیدواژه ها:

جودو ، انگیزش بیرونی ، انگیزش درونی ، جو عملکردی ، جو مهارتی .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.