Skip to main content
فهرست مقالات

نقش کیفیت و قیمت در خرید کفش ورزشی توسط دانشجویان ورزشکار دانشگاه های کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 63 تا 72)

هدف این پژوهش ارزیابی نگرش و رفتار مرتبط با نقش عوامل کیفیت و قیمت در خرید کفش ورزشی در بین دانشجویان ورزشکار بود. جامعه آماری را دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزش دانشجویی دانشگاه های کشور تشکیل می داد. به منظور گردآوری داده ها، 450 پرسشنامه محقق ساخته دربین دانشجویان ورزشکار دختر و پسر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند توزیع شد که از میان پرسشنامه های عودت داده شده، 380 مورد قابل قبول بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های تی همبسته و تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد، کیفیت به طور معنی داری نسبت به قیمت دارای اهمیت بیشتری است. اهمیت هر یک ازعوامل کیفیت و قیمت تحت تاثیر جنسیت قرار داشت، بدین صورت که کیفیت برای زنان درمقایسه با مردان مهم تر بود و برای مردان، عامل قیمت اهمیت بیشتری داشت. همچنین، اهمیت کیفیت متاثر از سطح درآمد نبود، اما قیمت در بین گروه های مختلف در آمدی دارای میزان اهمیت متفاوتی بود؛ با افزایش درآمد به طور نسبی اهمیت قیمت کاهش می یافت. بیش از 45 درصد پاسخ دهندگان، کیفیت کفش-های تولید داخل را در مقایسه با برندهای وارداتی پائین تر ارزیابی کردند. نسبت خرید کفش های ورزشی تولید داخلی به کفش های وارداتی در بین پاسخ گویان کمتر از 1 به 3 بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.