Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تبیین زیرساخت های مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب مقاله

نویسنده:

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش در دانشگاه های مازندران ، گیلان ، تهران ، تربیت مدرس و فردوسی میباشد. محورهای مورد بحث در این مقاله در سه محور؛ عامل مدیریتی، فرهنگ سازمانی و عوامل فنی خلاصه میشود. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شدکه پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده سهمیه ای بین ٣٤٦ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های مورد مطالعه توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS١٦ و LISREL٨٥ صورت گرفته است . یافته های پژوهش نشان میدهد که از نظر زیرساخت های فنی برای مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب به جز دانشگاه های مازندران و گیلان ، هم اکنون مشکلی وجود ندارد، ولی از نظر عامل مدیریتی و نیز از نظر فرهنگ سازمانی در کلیه دانشگاه های منتخب ، شرایط موجود پایین تر از میانگین است .

خلاصه ماشینی:

"197=68 جمع N= 4301 Nh =346 1 روش نمونه گیری در این تحقیق ، از بین دانشگاه های ایران ، دانشگاه های مازندران ، گیلان ، تهران ، تربیت مدرس و فردوسی به طور دلخواه انتخاب گردید و همچنین از آنجائیکه به استناد مؤسسه ISI١ از دوازده هزار مورد تولید علم ایران در سال ٢٠٠٧ مربوط به پایگاه های استنــــادی ١) علوم ، ٢) علوم اجتماعی و ٣) هنر و علوم انسانی است که سه پایگاه عمده ISI را تحت عنوان Web of Science تشکیل میدهند که رشته های فنی و مهندسی، پزشکی، 1- Institute for Scientific Information کشاورزی و دامپزشکی، پزشکی و رشته های وابسته علوم پایه (ریاضی، فیزیک ، زیست شناسی) جزء نمایه استنادی علوم به حساب میآیند. 10 الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر مدیریت دانش برای دانشگاه های منتخب (مازندران ، گیلان ، تهران ، تربیت مدرس و فردوسی ) مبتنی بر نرم افزار LISREL به شرح ذیل است : مدل استاندارد / نتیجه آزمون نتیجه آزمون نشان میدهد که با توجه به اینکه شاخص RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از ده درصد است (٠٠٢٣=RMSEA)، لذا میتوان گفت که مدل فوق برازش خوبی از داده های دنیای واقعی داشته است (هومان ، ٢٠٠٥، ١٨٨). در معادلات ساختاری، متغیرها دارای دو گونه روابط تبیین کنندگی برای متغیر اصلی مورد مطالعه که در این تحقیق عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب (مازندران ، گیلان ، تهران ، تربیت مدرس و فردوسی ) است ، میباشند که عبارتند از: مستقیم و غیرمستقیــم . 22Managerial)) همانگونه که در معادله ساختاری فوق ملاحظه میشود متغیرهای تبیین کننده عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب (مازندران ، گیلان ، تهران ، تربیت مدرس و فردوسی ) به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرات تبیینیشان مشخص شده است ."

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، عامل مدیریتی ، زیرساخت های مدیریت دانش ، عامل فنی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.