Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر سواد خواندن دانش آموزان دختر مقاله

نویسنده:

چکیده:

این مقاله با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم تهیه شده است . جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم شهر تهران درسال تحصیلی ٨٩-١٣٨٨ است . به عنوان حجم نمونه طبق اصول علمی و صحیح و با روش نمونه گیری چند مرحله ای ، تعداد ١٥٠ نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (٧٥ نفر) و گروه گواه (٧٥ نفر) جای داده شدند. با استفاده از آزمون های سواد خواندن پرلز ٢٠٠١ و ٢٠٠٦ در دو بعد متون ادبی و اطلاعاتی که IEA مجوز انتشار آن ها را به کشورها داده بود، استفاده شد و نیز برنامه آموزش راهبردهای فراشناختی (آزمون های سواد خواندن جهت گردآوری داده ها به کار رفته و برنامه آموزش راهبردهای فراشناختی ، برای تسهیل فرآیند آموزش فراشناخت ) مورد استفاده قرار گرفت . نتایج داده ها با بهره گیری از آزمون تحلیل کوواریانس و t همبسته نشان داد: ١- آموزش راهبردهای فراشناخت بر سواد خواندن در بعد متون اطلاعاتی موثر است . ٢- آموزش راهبردهای فراشناخت فراشناخت بر سواد خواندن در بعد متون ادبی موثر است . ٣- آموزش راهبردهای فراشناخت فراشناخت بر سواد خواندن (متون اطلاعاتی و ادبی ) در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است .

خلاصه ماشینی:

"بعد از اجرای پیش آزمون سواد خواندن (مطالعۀ متن اطلاعاتی و ادبی ) آموزش راهبردهای فراشناختی طی مدت ١٣ جلسۀ ٤٥ دقیقه ای به گروه آزمایش ، داده شد، که هدف این برنامه توسعۀ مهار آگاهانۀ دانش آموزان بر فرایندهای شناختی خود است تا یادگیرنده بتواند فعالیت های یادگیری و شناختی خود را طراحی ، هدایت ، نظارت ، ارزیابی و در صورت نیاز اصلاح کند. تجزیه و تحلیل نتایج شاخص های آماری فرایند های درک مطلب سواد خواندن در بعد متون اطلاعاتی دانش آموزان گروه ازمایش و کنترل درمرحله قبل از آموزش راهبردهای فراشناخت در جدول ١ ارائه شده است . ٠ نتایج جدول ١ نشان می دهد تفاوت چندانی بین میانگین فرایند های درک مطلب سواد خواندن در بعد متون اطلاعاتی دربین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله قبل از آموزش راهبردهای فراشناخت وجودندارد و تقریبا نزدیک به یکدیگر است . ٠٨ نتایج جدول ٢ نشان می دهد که بین میانگین فرایند های درک مطلب سواد خواندن در بعد متون اطلاعاتی دربین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله بعد از آموزش راهبردهای فراشناخت تفاوت وجود دارد. ٨٧ نتایج جدول ٣ نشان می دهد که تفاوت چندانی بین میانگین فرایندهای درک مطلب سواد خواندن در بعد متون ادبی در بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله قبل از آموزش راهبردهای فراشناخت وجود ندارد و تقریبا نزدیک به یکدیگر است . ٦٧ نتایج جدول ٤ نشان می دهد که بین میانگین فرایند های درک مطلب سواد خواندن در بعد متون ادبی دربین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله بعد از آموزش راهبردهای فراشناخت تفاوت وجوددارد."

کلیدواژه ها:

متون ادبی ، دانش آموزان دختر ، سواد خواندن ، راهبردهای فراشناخت ، متون اطلاعاتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.