Skip to main content
فهرست مقالات

مکانیزم های دفاعی در خانواده های افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 55 تا 68)

هدف:هدف از انجام این پژوهش، بررسی مکانیزم ها و سبک های دفاعی در خانواده افراد مبتلا به مصرف و سوء مصرف مواد بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی بود. نمونه این پژوهش متشکل از 280 نفر(هرگروه 70 نفر) از خانواده افراد سومصرف کنندگان مواد مخدر، الکل، دارو و سیگار بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت سنجش مکانیزم های دفاعی پرسش نامه سبک های دفاعی آندروز(1993) بود. یافته ها: بیشترین میانگین و درصد استفاده از مکانیزم های رشد نایافته در همراهان بیماران مبتلا به مصرف مواد مخدر و الکل بوده و کمترین میانگین و درصد در همراهان بیماران مبتلا به مصرف مواد آرام بخش بوده است. در میان مکانیزم های رشد نایافته بیشترین درصد استفاده را انکار در همراهان سوء مصرف الکل و کمترین درصد استفاده را مکانیزم گذار به عمل در همراهان مصرف مواد مخدر داشته است. نتیجه گیری: مکانیزم های دفاعی شناخت ما را از خود تغییر می دهد، از این رو مکانیزم های دفاعی ناپخته، مانعی برای درک واقعیت در افراد می شوند و امکان دفاع منطقی و موثر را از فرد سلب می کنند و ظرفیت بینشی و خوداکتشافی فرد را کاهش می دهند.

خلاصه ماشینی:

"متغیرها دفاعها همراهان مصرف و سوء‌مصرف سیگار همراهان مصرف و سوء‌مصرف الکل همراهان سوء‌مصرف آرام‌بخش همراهان سوء‌مصرف مواد مخدر کل M SD M SD M SD M SD آماره F معناداری مکانیزم های دفاعی رشد نایافته دلیل‌تراشی 7/7 2/1 0/8 3/1 3/8 9/0 7/9 3/1 438/0 378/0 فرافکنی 1/9 2/2 4/6 9/1 6/8 6/1 3/7 4/2 654/0 579/0 انکار 8/8 1/1 9/9 3/2 7/9 4/2 4/6 2/2 857/2 136/0 همه کارتوانی 5/6 3/2 2/7 0/1 9/8 2/3 9/8 4/2 198/3 094/0 ناارزنده‌سازی 6/4 5/2 9/7 1/1 9/6 5/2 9/5 2/1 957/0 0001/0 گذار به عمل 9/5 0/1 5/5 5/2 4/7 4/2 6/3 9/1 739/1 079/0 بدنی‌سازی 4/8 6/2 1/6 7/1 9/5 0/1 2/4 6/2 918/5 943/0 خیال‌پردازی اوتیستیک 7/9 5/2 5/6 5/1 9/7 5/2 9/7 6/1 713/3 089/0 لایه‌سازی 4/6 6/1 8/6 6/2 6/8 3/0 6/5 9/2 971/1 0001/0 پرخاشگری منفعلانه 7/9 2/1 1/9 0/2 6/5 7/1 4/8 4/1 167/0 074/0 جابجایی 5/5 9/2 4/5 6/1 4/6 9/1 8/7 2/2 094/1 0001/0 مجزاسازی 7/6 6/1 6/6 9/2 6/7 3/1 6/5 4/1 954/4 656/0 نمره کل در رشدنایافته 8/7 9/0 9/6 4/1 9/5 7/0 9/6 5/0 413/5 0001/0 مکانیزم های رشدیافته فرونشانی 6/3 0/1 3/3 2/1 6/3 5/1 6/3 ½ 981/2 034/0 والایش 4/1 0/2 6/3 1/1 3/2 3/1 4/4 2/1 210/2 143/0 شوخ طبعی 0/4 0/1 4 1 6/4 3/0 5/4 1/1 164/1 067/0 پیشاپیش نگری 7/3 ½ 6/4 1/1 4/5 2/1 4/5 0/1 068/3 429/0 نمره کل در رشد یافته 4/3 3/0 7/3 3/1 8/4 4/1 6/4 2/1 004/1 512/0 مکانیزمهای روان‌آزرده دیگر دوستی کاذب 4/7 5/2 8/6 6/1 7/4 3/2 8/6 6/2 471/2 246/0 تشکل‌واکنشی 5/8 6/2 7/9 0/3 6/7 6/2 6/9 6/3 946/1 456/0 عقلانی‌سازی 9/5 5/3 6/7 4/2 3/8 3/1 7/8 5/1 240/4 649/0 ابطال 6/7 6/2 4/6 4/1 6/7 4/2 6/8 3/2 689/3 563/0 نمره کل روان‌آزرده 7/6 9/3 6/8 2/3 7/7 6/2 3/6 9/0 165/6 068/0 جدول2: نتایج تحلیل واریانس برای بررسی میانگین نمره‌های مکانیزم‌های دفاعی در گروه‌های مورد مقایسه نتایج تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی توکی نشان داد که همراهان بیماران مبتلا به مصرف و سوء‌مصرف سیگار، از مکانیزم‌های دفاعی رشد نایافته نسبت به سبک‌های رشدیافته و روان آزرده بیشتر استفاده می‌کنند و بیشترین و کمترین مکانیزم مورد استفاده در مکانیزم‌های دفاعی رشد نایافته شامل؛ خیال‌پردازی اوتیستیک و ناارزنده‌سازی را به خود اختصاص دادند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.