Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی روابط ساختاری ویژگی های انحرافی شخصیت، ادراک خطر و انگیزش درمان در افراد وابسته به مواد: نقش میانجی ادراک خطر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 99 تا 118)

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی روابط ساختاری ویژگی های انحرافی شخصیت، ادراک خطر و انگیزش درمان در افراد وابسته به مواد انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. کلیه افراد مبتلا به وابستگی به مواد که در نیمه دوم سال 1393 به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه کردند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تعداد 140 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به مقیاس های مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان، انحراف شخصیتی و ارزیابی شناختی حوادث پرخطر پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد که ادراک خطر و هر سه مولفه انگیزش درمان با ویژگی های شخصیتی افکار خصمانه، بدنام سازی دیگران، بی اعتمادی به خود، وابستگی و سلطه پذیری ارتباط منفی دارد؛ ولی بین ادراک خطر و هر سه مولفه انگیزش درمان ارتباط مثبت مشاهده شد. همچنین 53 % از واریانس بازشناسی، 44 % از واریانس دوسوگرایی و 47 % از واریانس گام برداری به وسیله ویژگی های انحرافی شخصیت تبیین شد. شاخص های برازش مدل نیز، مسیر ویژگی های انحرافی شخصیت به سه مولفه انگیزش درمان را با میانجی گری ادراک خطر تایید کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که ادارک خطر پایین یکی از گذرگاه های تبیینی ارتباط ویژگی های انحرافی شخصیت به انگیزش درمان می باشد.

خلاصه ماشینی:

"Embry, Hankins, Biglan & Boles Pluddemann, Flisher, Mcketin, Parry & Lombard Otten, Barker, Maughan, Arseneault & Engels Joseph, Manafi, Iakovaki & Cooper 8. جدول4: شاخص‌های نکویی برازش مدل مسیر ویژگی‌های انحرافی شخصیت و دوسوگرایی: نقش میانجی ادراک خطر شاخص های برازش مقدار آماره سطح قابل قبول وضعیت مدل مجذورخی(سطح معنی‌داری) 35/12 (08/0) P بزرگتر از 05/0 برازش خوب نسبت مجذورخی بر درجه آزادی 76/1 کمتر از 3 برازش خوب نیکویی برازش (GFI) 98/0 0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل) برازش خوب نیکویی برازش اصلاح شده (AGFI) 88/0 0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل) برازش خوب ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) (فاصله اطمینان) (15/0-0/0) 07/0 کوچکتر از 08/0 برازش متوسط برازش هنجار شده بنتلر–بونت (NFI) 98/0 0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل) برازش خوب برازش هنجار نشده بنتلر–بونت (NNFI) 95/0 بزرگتر از 90/0 برازش خوب شاخص برازش تطبیقی (CFI) 99/0 0 (عدم برازش) تا 1 (برازش کامل) برازش خوب همان‌گونه که آماره‌های مختلف مربوط به شاخص‌های برازش مدل بالا نشان می‌دهد این مدل نیز از برازش خوبی برخوردار است و مدل نظری با داده‌های مشاهده شده در نمونه برازش دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که ویژگی‌های انحرافی شخصیت به ویژه سه صفت افکار خصمانه، بی‌اعتمادی به خود و سلطه‌گری هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با تأثیر بر ادراک پایین خطر با انگیزش پایین نسبت به درمان در افراد وابسته به مواد همراه هستند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.