Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر الگوی طراحی ای دی دی آی ای (تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی) با تاکید بر یادگیری سیار بر خودپنداره، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی

نویسنده:

(18 صفحه - از 15 تا 32)

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی ای دی دی آی ای (ADDIE) تحلیل (Analysis)، طراحی(Design)، تولید(Development)، اجرا (Implementation)، ارزیابی(evaluation) با تاکید بر یادگیری سیار بر خود پنداره ، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی با روش نیمه تجربی صورت گرفته است . جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا ورودی سال ١٣٩١ است که درس زبان عمومی را انتخاب کرده بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای، دو کلاس به حجم ٨٩ نفر انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش (٤٩) و کنترل (٤٠) قرارگرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل : آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس ، آزمون خود پنداره راج کمارساراسوت و یک آزمون محقق ساخته ی زبان میباشد. روایی آزمون محقق ساخته در چندین نوبت با اعمال نظر متخصصان تایید شده است و محاسبه پایایی آزمون از طریق بازآزمایی در حدود ٠.٨٧ به دست آمد. در ابتدای آزمایش از هر دو گروه ، پیش آزمونی به عمل آمد. محتوای درسی گروه آزمایش بر اساس الگوی طراحی آموزشی ای دی دی آی ای به وسیله پیامک از طریق تلفن همراه و در نه جلسه و به گروه گواه ، به روش معمول به آنان آموزش داده شد . در پایان آموزش نیز از هر دو گروه ، پس آزمونی به منظور سنجش انگیزه ، خود پنداره و پیشرفت تحصیلی به عمل آمد. به منظور آزمودن فرضیه های تحقیق ، از آزمون کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که میانگین نمره های گروه آزمایش ، نسبت به گروه گواه ، از سطح بالاتری برخوردار است . هم چنین این نتایج نشان داد که استفاده از الگوی طراحی آموزشی (تحلیل ، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی) با تاکید بر یادگیری سیار در افزایش خود پنداره ، انگیزه پیشرفت ، و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی موثر است و باعث نوآوری در آموزش میگردد .

خلاصه ماشینی:

"هم چنین این نتایج نشان داد که استفاده از الگوی طراحی آموزشی (تحلیل ، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی) با تاکید بر یادگیری سیار در افزایش خود پنداره ، انگیزه پیشرفت ، و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی موثر است و باعث نوآوری در آموزش میگردد . 15 نتایج بررسی داده ها در جدول فوق ، نشان میدهد که در گروه آزمایش که تحت تاثیر شیوه طراحی آموزشی بر اساس الگوی ADDAE قرار گرفته بودند، میانگین متغیرهای پژوهش (انگیزه پیشرفت ، خود پنداره و پیشرفت تحصیلی) رشد قابل ملاحظه ای در پس آزمون نسبت به پیش آزمون داشته است . در ادامه این پرسش مطرح می شود که آیا اختلاف مشاهده شده در هر دو گروه آزمایش و کنترل یکسان بوده است ؟ نتایج بررسی داده ها در جدول شماره ٤ نشان میدهد در سطح اطمینان ٩٥ درصد، استفاده از طراحی آموزشی به شیوه ADDIE با تاکید بر یادگیری سیار، نمره پس آزمون انگیزه پیشرفت ، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه شاهد در درس زبان انگلیسی افزایش داده است ؛ چرا که : (٠. لذا از آنجا که دانشجویان به طور یک نواخت در گروه های کنترل و آزمایش تقسیم شده بودند، اختلاف به وجود آمده نتیجه تاثیر طراحی آموزشی به شیوه ADDIE با تاکید بر یادگیری سیار بوده است ، بنابراین میتوان با اطمینان ٩٥ درصد ادعا کرد که این روش ، انگیزه پیشرفت ، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی افزایش داده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.