Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391

نویسنده:

(23 صفحه - از 144 تا 166)

پرستاران یکی از بزرگترین گروه های کاری در بیمارستان و تسهیل کنندگان مراقبت بیمارستانی هستند. با وجود اهمیت کیفیت زندگی کاری، منابع اساسی و پایه ای مورد نیاز کار پرستاران فراهم نمیشود. مط العات اندکی ماهیت کار پرستاری و محیط های کاری و کیفیت زندگی کاری پرستاران را بررسی کرده است . در این راستا، پژوهشی با هدف بررسی رابط ه کیفیت زندگی کاری و بهرهوری پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت . این پژوهش یک مط اله توصیفی از نوع همبستگی و به روش مقط عی میباشد که روی ١١١ نفر از پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت . روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای میدانی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه پرستاران بخشهای مختلف بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل دادند. بهرهوری پرستاران به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته توسط دهقاننیری پس از تأیید روایی و پایایی بکار گرفته شد. همچنین کیفیت زندگی کاری پرستاران توسط پرسشنامه بروکس )١٩٩١ م.( پس از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت . اطلاعات حاصل به کمک نرمافزار SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری ، توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که میزان کیفیت زندگی کاری پرستاران در سط ح متوسط و سط ح بهرهوری اکثر پرستاران از میزان متوسط کمتر است . همچنین یافته های این پژوهش، دلالت بر آن داشت که بین کیفیت زندگی کاری و بهرهوری پرستاران رابط ه مثبت و معنیداری وجود دارد. از یافته های این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که بهبود کیفیت زندگی کاری پرستاران موجب ارتقای سط ح بهرهوری خواهد شد. همچنین نتایج این پژوهش میتواند به عنوان راهنمایی برای مدیران بیمارستانها و مدیران خدمات پرستاری و سر پرستارها مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت موقعیت بیمار،کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و موقعیت حرفه پرستاری را ارتقا بخشد.

خلاصه ماشینی:

"ارتباط کیفیت زندگی کاری و بهرهوری پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ١٩٣١ سامان صابر فریبا برهانی 1 علی نویدیان طاهره رمضانی مهدی رضوانی امین تکتم کیانیان چکیده واژگان کلیدی استادیار گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. در هر سازمانی کیفیت زندگی کاری بالا برای جذب و حفظ کارکنان اساسی است ، )لیز و همکاران، ١٩٩١ م. ( انجام تحقیقی که بتواند ارتباط کیفیت زندگی کاری و بهرهوری پرستاران در بیمارستان های شهر کرمان را مورد سنجش قرار دهد، ضروری مینمود. یافته های حاصل از آزمون همبستگی ارتباط مستقیم و معنی داری را بین کیفیت زندگی کاری و بهرهوری پرستاران نشان داد )٩٩٩١=p و ٩٠١=r(. همچنین یافته های دیگر این پژوهش حاکی از آن بود که میان همه ابعاد کیفیت زندگی کاری و بهرهوری پرستاران رابط ه معنیداری وجود داشت . علاوه بر این ، از بین ابعاد کیفیت زندگی کاری، بعد زمینه کاری بیشترین ارتباط را با بهرهوری پرستاران داشت )جدول ١(. نتیجه گیری یافته های این بررسی نشان داد که میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کاری پرستاران به ترتیب برابر ١١١. ( مط ابقت دارد، چراکه یافته های پژوهش دهقاننیری که در بیمارستان های شهر تهران انجام گرفت نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی کاری در این بیمارستان ها اکثرا در حد متوسط بوده است . Study of the relation between quality of work life and productivity of human resources in health care institutes -Acase study among nurses in Shahid Sadoughi hospital in Yazd."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.