Skip to main content
فهرست مقالات

سلامت عمومی و اشکال سه گانه سرمایه

نویسنده:

(30 صفحه - از 137 تا 166)

مقدمه : میزان سلامتی اعضای جامعه به ویژه جوانان یکی از مهم ترین عامل اصلی توسعه پایدار تلقی میشود و تحقق توسعه پایدار در گرو وجود جامعه سالم و افراد سالم است . در همین راستا، در مقاله حاضر تلاش بر این است که میزان سلامت عمومی جوانان و تاثیر سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر آن مشخص شود. روش : تحقیق به روش پیمایشی در سال ١٣٩١ انجام شده و جامعه آماری پژوهش جوانان ١٥ تا ٣٠ ساله استان آذربایجان شرقی است که بالغ بر ١٢٥٣١٨٧ نفر بودند. از این تعداد، ٣٨٨ نفر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل پایایی متغیرهای پرسشنامه نیز نشان دهنده پایایی بالایی است . همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار spss نسخه ٢٢ استفاده شده است . یافته ها: یافته های تحقیق نشان میدهد که میزان سلامت عمومی جوانان در سطح بالایی قرار داشته (٧١/٢ از ١٠٠) و متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی با آن همبستگی مثبت و معنیداری دارند. با افزایش در میزان سرمایه ها سلامت عمومی جوانان تقویت میشود. در این تحقیق بین سن و سلامت عمومی جوانان همبستگی معنیداری مشاهده نشد. در مجموع ، نتایج نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی، اقتصادی و سرمایه فرهنگی توانسته اند ١٣/٢ درصد از تغییرات متغیر سلامت عمومی را در بین جوانان مورد تبیین قرار دهند. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی تعیین کننده های مناسبی برای میزان سلامت عمومی جوانان محسوب میشوند. در میان اشکال سه گانه سرمایه ، سرمایه اقتصادی در زمره عمده ترین و مهم ترین عامل تقویت سلامت عمومی جوانان به شمار میرود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.