Skip to main content
فهرست مقالات

آزمایه تکرار ناکلمه: تکلیفی به منظور بررسی پردازش واجی در کودکان نارساخوان

نویسنده:

(8 صفحه - از 61 تا 68)

زمینه و هدف نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته در زمینه نارساخوانی به دلیل وجود نقص در مهارتهای پردازش واجی می باشد.یکی از بهترین تکالیف جهت بررسی این مهارت، تکلیف تکرار ناکلمات است. هدف این پژوهش بررسی مهارت تکرار ناکلمات دارای طول و پیچیدگی متفاوت در دانش آموزان نارساخوان وعادی پایه دوم دبستان شهر تهران می باشد. روش بررسی این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی موردی– شاهدی بود. دو گروه شامل ۲۸ دانش آموز نارساخوان و۳۰ دانش آموز عادی پایه دوم ابتدایی شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای در ابتدای کلاس دوم انتخاب شدند.این دانش آموزان نباید دارای مشکلات گفتار زبان، اختلالات روانپزشکی یا عصب شناختی خاصی بوده و همچنین باید از هوش وشنوایی طبیعی برخوردار می بودند. ۴۲ ناکلمه محقق ساخته که شامل ناکلمات دو، سه و چهارهجایی با سطوح پیچیدگی متفاوت بود، جهت بررسی عملکرد تکرار ناکلمه آزمودن ی ها مورداستفاده قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آماره های t مستقل ، t زوجی ، آزمون ویلکاکسون وینتیوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب است که میانگین نمره دانش آموزان نارساخوان در هر دودسته از تکالیف تکرارناکلمات، پایین تر از گروه عادی و ازنظر آماری معنی دار بود (P=0/000) با افزایش طول و پیچیدگی ناکلمات ، امتیاز تکرار ناکلمه هر دو گروه آزمودنی کاهش می یافت . کاهش امتیاز در ناکلمات پیچیده در نارساخوان ها معنادار بود(P=0/001 ) نتیجه گیری عملکرد ضعیف تر گروه نارساخوان در تکلیف تکرار ناکلمات می تواند نشاندهنده ی نقص ویژه آنها در مهارتهای پردازش واجی باشد و بر همین اساس در ارزیابی و مداخلات درمانی این گروه از مراجعین باید به مهار تهای پردازش واجی آنان توجه ویژه ای نمود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.