Skip to main content
فهرست مقالات

برازش روابط علی‌ ـ ساختاری ویژگی‌های شخصیتی (با وجدان بودن و توافق-پذیری) با استرس و رضایت شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 95 تا 116)

با هدف بررسی اثر میانجی رفتار پاسخگویی فردی در روابط علی ویژگی های شخصیتی با استرس و رضایت شغلی ، نمونه ای به حجم ۲۵۰ نفر عضو هیات علمی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سه دانشگاه دولتی انتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، پرسشنامه استرس ، رضایت شغلی و پرسشنامه پاسخگویی فردی جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی ، از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با استرس رابطه منفی و مـعنی دار؛ با احساس پاسـخگویی رابطه مثبت و معنی دار و ویـژگی شخصیتی توافق پذیری با رضایت رابطه مثبت و معنی دار و با احساس پاسخگویی رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین با وجدان بودن و استرس شغلی از طریق احساس پاسخگویی میانجی گری می شود. در عین حال نقش میانجی پاسخگویی احساسی در رابطه بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری و رضایت شغلی تائید نشد. در الگوی مورد نظر، تمام وزن های رگرسیونی ـ به غیر از رابطه بین پاسخگویی و رضایت شغلی ـ از نظر آماری معنی دار بودند. این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی پاسخگویی احساسی در بررسی رابطه علی ویژگی های شخصیتی با استرس و رضایت شغلی تاکید می کند.

خلاصه ماشینی:

"با این حال در پژوهش های صورت گرفته 1- Witt 2- Daus & Ashkanasy 96 سازه رضایت و استرس شغلی به عنوان مهم ترین پیامدهای سازمانی کمتر مورد توجه بوده است (کنلی و ویسواران ۱، ۲۰۰۰؛ به نقل از رضائیان و نائیجی ، ۱۳۸۸). 1- Fandt & Ferris 2- Hachwarter 101 / نمودار(۱) مدل مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش مبتنی بر این مدل سوال اصلی این بود که آیا دو بعد شخصیتی (با وجدان بودن و توافق پذیری ) به واسطه رفتار پاسخگویی فردی میزان رضایت و استرس شغلی را تبیین می کنند؟ روش از آنجائی که هدف تحقیق حاضر تعیین روابط علی میان ویژگی های شخصیتی ، پاسخگویی و پیامدهای شغلی (رضایت و استرس شغلی ) در قالب مدل مفهومی بود، لذا پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی ـ کمی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر مدلیابی معالات ساختاری ۱ بود. 84 بحث و نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با وجدان بودن و توافق پذیری با استرس و رضایت شغلی با توجه به اثر میانجی رفتار پاسخگویی انجام شد. پیشنهادات زیر می تواند برای غنای تحقیقات بعدی در این زمینه بیفزاید: ـ لازم است که در زمینه رابطه بین وجدان و توافق پذیری با استرس و رضایت شغلی با استفاده از ابزارهای دیگر پژوهش های بیشتری صورت گیرد و نقش دیگر متغیرهای تعدیل گر و میانجی احتمالی مورد توجه بیشتری قرار گیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.