Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر شکل گیری هویت دانشگاهی دانشجویان با تأکید بر نقش اینترنت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 121 تا 150)

در حال حاضر، تحولات جدید در نظام آموزش عالی کارکرد و معنای ارزشها و نیز اجتماعات رشته ای دانشگاهی را تغییر داده است . در نتیجه چنین تغییراتی از یک طرف منابع سنتی و درونی هویت یابی توان خود را برای شناساندن دانشجویان به خودشان از دست داده و از طرف دیگر، منابع بیرونی جدیدی سر بر آورده اند که به سبب ماهیت کثرت گرایانه و انعطاف پذیر خود منابع سنتی را به چالش کشیده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر گونه شناسی هویت دانشگاهی بر مبنای نقش منابع هویت یابی درونی و بیرونی (اینترنت ) بود. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی بر روی نمونه ای از ٣٤٦ دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان صورت گرفت که به کمک سنخ شناسی بیگلان و به صورت طبقه ای نامتناسب از میان رشته های مختلف انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از توسعه ناموزون گونه های هویت دانشگاهی بود، به صورتی که هویت مشروعیت بخش نسبت به هویت مقاومت و برنامه دار توسعه بیشتری در میان دانشجویان داشت و نسبت به دو گونه دیگر بیشتر از منابع درونی متاثر بود. هویت مقاومت بیشتر تحت تاثیر منابع بیرونی بود. وضعیت هویت برنامه دار حد میانه هویت مشروعیت بخش و مقاومت بود، به صورتی که در یک ارتباط مثبت با هر دو نوع منابع هویتی قرار داشت . بنابراین ، با توجه به ویژگیهای عملگرایانه و نقادانه هویتهای برنامه دار و وضعیت متعادلتر آنها نسبت به منابع درونی و بیرونی، توانمندسازی دانشجویان و ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه هویت برنامه دار ضرورت دارد.

خلاصه ماشینی:

"یافته های این پژوهش نشان میدهد که عوامل درون دانشگاهی همچون اجتماعات رشته ای، ساختار اجتماعی محیط آموزشی ، گروههای مرجع و محیط فیزیکی به عنوان مجاری فرهنگ دانشگاهی و در نتیجه ، منابع درونی هویت یابی در برساخت هویت دانشگاهی تأثیر بسزایی دارند. Mahram et al) که تأثیر مؤلفه هایی مثل کلاس درس (محیط فیزیکی) و استاد و دانشجو (گروههای مرجع ) بر هویت دانشجویان را نشان میدهد و پژوهش کارانوسکین و کاردلیس (٢٠٠٥ ,Kardelis &Karanauskien ) که در میان عواملی چند به تأثیر ارزیابی محیط آکادمیک (محیط فیزیکی) بر هویت دانشگاهی تأکید دارند، به یافته های این پژوهش نزدیک است . همچنین نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهشهای کوگان (٢٠٠٠ ,Kogan)، هنکل (٢٠٠٥ ,Henkel) و بروان (٢٠١١ ,Brown) است که نشان میدهند عوامل و منابع درونی هویت - بخش در دانشگاه با وجود تغییرات رخ داده در نظام آموزشعالی همچنان به صورت مؤثری نقش آفرینی میکنند. نتایج مطالعات کلگ (٢٠٠٥ ,Clegg)، کوگان (٢٠٠٠ ,Kogan)، هنکل (٢٠٠٥ ,Henkel) و برنان و پاتل (٢٠٠٨ ,Patel &Brennan ) که نشان میدهند تغییر و تحولات نوین در عرصه آموزش عالی و تضعیف مرزهای آن که به تداخل و تأثیرگذاری عوامل بیرونی در کنار عوامل درونی در فرایند هویت یابی دانشگاهی منجر شده است ، مؤید این مطلب است . گفتنی است از آنجا که نتایج این پژوهش نشان میدهد اکثریت دانشجویان هویت مشروعیت بخش دارند و این نوع هویت با توجه به میزان تأثیرپذیری بیشتر از منابع درونی نسبت به بیرونی مشخص میشود، میتوان گفت که فرایند هویت یابی دانشگاهی در میان دانشجویان ایرانی بیشتر تحت تأثیر عوامل و منابع درونی انجام میگیرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.