Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی مجرمین مواد مخدر در مناطق شهرداری اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 125 تا 140)

چکیده:

هدف : تحقیق به بررسی ساختار اجتمـاعی و فرهنگـی جـرائم مـواد مخـدر در منـاطق شـهرداری اهـواز بـا استفاده از سیستم اطلاعات مکانی میپردازد. روش : جامعـه آمـاری شـامل مجـرمین مـواد مخـدر در سـال ١٣٩٢ در کانون اصلاح و تربیت اهواز می باشد و از آزمون های آماری و نمـوداری از جملـه آزمـون هـای مرکز متوسط ، آزمون بیضی انحراف معیار، روش درون یابی (آزمون تراکم کرنل ) استفاده شـد. یافته هـا: مهمترین مراکز بزهکاری مواد مخدر در مناطق هم مرز با محدوده اسـکان غیـر رسـمی مثـل منـاطق کـوت عبدالله ، لشکرآباد و خشایار (مناطق ٥ و ٦ شهری اهواز) هسـتند. همچنـین بـین میـزان بـیسـوادی و تـراکم جمعیت ، جرم خیز بودن مناطق رابطه مستقیم وجود دارد. بحث و نتیجـه گیـری: تحلیـل مکـانی بـزه یـا کیفرشناسی جغرافیایی میتواند ابزار سیاستگذاری انتظامی و امنیتی در مبارزه با مواد مخدر باشد.

Objective: This study examines the social and cultural structure of drug offenses in Ahwaz municipal areas using GIS. Method: The population of the study consisted of drug offenders in Correction and Rehabilitation Center of Ahwaz in 2013. Statistical tests and graphs، including Mean Center test، Standard Deviation Ellipse، Kernel Density Estimation were used in this study. Results: The most important centers of drug crime are in the same border with informal settlement areas، such as Kut Abdullah، Lashkar Abad، and Khashayar (urban areas 5 and 6 of Ahwaz city). In addition، there is a direct relationship between illiteracy rate & population density and crime rate. Discussion and Conclusion: Spatial analysis of geographic crime and punishment can act as a means for security and safety policy making in the fight against drugs.

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که الگوهـای فضـایی توزیـع بزهکـاری تحـت ١٢٩ تأثیر نوع کاربری اراضی و ویژگـیهـای کالبـدی یـا جمعیتـی مـیباشـد و ایـن عوامـل در ١٢٩ شکل گیری کانون های جرم خیز تأثیر میگـذارد، لـذا یکـی دیگـر از جنبـه هـای مهـم ایـن تحلیل این است که به کمک آن میتوان نسبت به تغییر ایـن شـرایط و ویژگـیهـا، احیـا و طراحی مجدد فضاها اقدام نمود و از طرفی برخی موانع و شرایط بازدارنده برای بزهکـاری ایجاد کرد و بدین وسیله ضمن افـزایش سـطح امنیـت اجتمـاعی در اسـتفاده از امکانـات و منافع صرفه جویی شده و جامعه نیز سهل تر راه سلامت را در پیش خواهد گرفت (کلانتری و توکلی،١٣٨٦). Kernel Density Estimation جدول ١: نوع و میزان جرائم ارتکابی افراد زیر ١٨ سال در شهر اهواز در سال ١٣٩٢ ردیف نوع جرم درصد فراوانی 1 سرقت ٤٥ درصد ٢ علیه اشخاص و اموال ٢٧ درصد ٣ اعمال منافی عفت ٧ درصد ٤ مواد مخدر ٧ درصد ٥ سایر موارد ١٤ درصد منبع : مرکزآمار و رایانه اداره کل زندان های خوزستان به منظور تحلیل فضایی و جغرافیایی جرائم ارتکابی، ابتدا محل وقوع این جرائم به صـورت نقاط منفرد در پایگاه داده مکانی ذخیره شد و بـا اسـتفاده از مـدل هـای تحلیلـی (آمـاری و گرافیکی) الگوی فضایی این جرائم در سطح شهر استخراج گردید و بر این اساس شـکل - گیری کانون های جرم خیز مرتبط با مواد مخدر مورد سنجش قرار گرفـت ."

کلیدواژه ها:

مواد مخدر ، آسیب شناسی اجتماعی ، سیستم اطلاعات مکانی ، مناطق جرم خیز

Social Pathology ، Areas of High Crime ، Drugs ، Geographic Information System


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.