Skip to main content
فهرست مقالات

نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی با آزمون میانجی گری هویت سازمانی (مورد پژوهش: اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی استان همدان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 153 تا 174)

درگیری شغلی‌ به‌عنوان نگرش، عامل مهمی است که به کارایی و اثر‌بخشی سازمان کمک می‌کند. درگیری شغلی مبتنی بر نحوه ادراک کارکنان از محیط کاری و شغل خود و درهم آمیختن کار و زندگی شخصی است که سطح پایین آن، در بین کارکنان منجر به کاهش عملکرد در سطوح مختلف سازمان می‌شود. با درک این مهم، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عدالت ادراک شدة سازمانی، بر درگیری شغلی با میانجی‌گری هویت سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی استان همدان انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، متناسب با حجم هر طبقه، تعداد 255 نفر به عنوان نمونة آماری برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق، پرسشنامه استاندارد بود. داده‌های تحقیق، پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری لیزرل (Lisrel) و اس پی اس اس (SPSS) تحلیل شد. نتایج نشان داد که عدالت ادراک شدة سازمانی و هویت سازمانی بر درگیری شغلی اثر مثبت و معنی‌داری دارد؛ ولی اثر عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی با نقش میانجی هویت سازمانی معنی‌دار نبود. درنتیجه، از عوامل اثرگذار بردرگیری شغلی اعضای هیئت علمی، توجه به عدالت سازمانی و هویت سازمانی آنان است.

خلاصه ماشینی:

"فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies سال پنجم، شمارة 12، زمستان 1394، صص 174-153 Vol. 5, No. 12, winter 2016 نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی با آزمون میانجی‌گری هویت سازمانی 1 (مورد پژوهش: اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی استان همدان) محمود تعجبی* میرمحمد سیدعباس‌زاده** محمد حسنی*** حسن قلاوندی 2 چکیده کلیدواژه‌ها: مقاله حاضر از پایان نامه مقطع دکتری در رشته مدیریت آموزشی استخراج شده است. با توجه به اهمیت مطالب گفته شده و با بررسی ادبیات پژوهش در روند مطالعة متغیرهای پژوهش در منابع موجود، مشخص شد که تاکنون رابطة نقش هویت سازمانی با عدالت سازمانی و درگیری شغلی بررسی نشده است و پژوهشی که این مؤلفه‌ها را با هم مدنظر داشته باشد، دیده نشد. با توجه به مسائل مطرح شده، این پژوهش به‌صورت کمی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی اعضای هیئت علمی، با نقش میانجی هویت سازمانی اثر معنی‌داری دارد؟ عدالت سازمانی ادراک شده در جهان امروز، تمام نشانه‌ها از محوری بودن نقش انسان و منابع انسانی در گشایش تنگناها، ایجاد فناوری و تولید فرآورده‌های گوناگون حکایت می‌کند. برای تعیین همبستگی بین متغیر‌های پژوهش، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد و برای تعیین میزان و قدرت توان تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی با نقش میانجی هویت سازمانی از تحلیل مسیر بر اساس نرم‌افزار آماری (LISREL) استفاده شد. The mediating role of perceived organizational support in the effects of interpersonal and informational justice on organizational citizenship behaviors, Leadership & Organization Development Journal, 34 (6), 551 – 572."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.