Skip to main content
فهرست مقالات

ارزشیابی برنامه درسی هدیه‌های آسمانی پایه ششم ابتدایی شهر قزوین از دیدگاه معلمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 11 تا 32)

هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارزشیابی برنامه درسی هدیه آسمانی پایه ششم ابتدایی در شهر قزوین از دیدگاه معلمان است. در این پژوهش وضعیت موجود برنامه درسی با وضعیت مطلوب آن مقایسه شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده و روایی آن با روش اعتبار محتوا تأیید شده است. برای اندازه‌گیری پایایی پرسشنامه­ از آلفای کرونباخ استفاده شد که 804/0 به‌دست آمد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، معلمان پایه ششم ابتدایی شهر قزوین شامل 96 نفر بود و کل جامعه به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. عمده‌ترین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بر اساس تحلیل‌های توصیفی- استنباطی، میانگین اظهارات پاسخگویان با میانگین طیف پنج‌ارزشی درخصوص ارزشیابی از برنامه درسی هدیه آسمانی در ابعاد آماده‌سازی، شناختی، رفتاری، روش تدریس پیش‌بینی شده و ارزشیابی (به جز بعد شناختی و محتوای پیش‌بینی شده که از لحاظ آماری معنادار نبوده) در حد پایین‌تر از متوسط به لحاظ آماری معنادار بوده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده، متخصصان و برنامه‌ریزان درسی می‌توانند به برطرف کردن نقاط ضعف مشخص شده بپردازند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.