Skip to main content
فهرست مقالات

اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر سطوح هورمون جنسی متصل به گلوبولین در زنان یائسه ی مبتلا به سرطان پستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 23 تا 32)

تحقیقات نشان داده‌اند که کاهش سطوح هورمون جنسی متصل به گلوبولین (SHBG)، ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان و بازرخداد آن‌ را در زنان یائسه افزایش دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر 15 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی بر سطوح SHBG در زنان یائسۀ مبتلا به سرطان پستان بود. به این منظور 29 زن یائسۀ مبتلا به سرطان پستان به دو گروه تجربی (میانگین سن 21/6 ± 14/57 سال) و کنترل (میانگین سن 43/6 ± 33/57 سال) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 15 هفته، هر هفته 4 جلسه (2 جلسه پیاده‌روی و 2 جلسه تمرین مقاومتی) به فعالیت ورزشی پرداختند. در این مدت گروه کنترل در هیچ برنامۀ فعالیت ورزشی یا بدنی شرکت نکردند. وزن بدن،BMI،WHR و سطوح سرمی SHBG پیش و پس از 15 هفته اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA)انجام گرفت (05/0p(). یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از اثر معنی‌دار فعالیت ورزشی ترکیبی بر وزن بدن،BMI و سطوح سرمی SHBGزنان یائسۀ مبتلا به سرطان پستان بود (05/0p< ). در گروه تجربی، پس از 15 هفته، وزن بدن و BMI به‌طور معنی‌دار کاهش و سطوح سرمی SHBG به‌طور معنی‌دار افزایش یافته بود. ازآنجا که افزایش سطوح سرمی یا پلاسمایی SHBG، خطر ابتلا به سرطان پستان و یا بازرخداد آن را کاهش می‌دهد، فعالیت ورزشی ترکیبی همزمان با درمان سرطان پستان ممکن است با افزایش سطوح SHBG خطر بازرخداد آن ‌را کاهش دهد.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های پژوهش در جدول 1، اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر وزن بدن، BMIو سطوح SHBG زنان یائسۀ مبتلا به سرطان پستان نشان داده شده است. بنابراین 15 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی اثر معنی‌داری بر وزن بدن (22/5F= و 031/0p= ) ، BMI(95/5F= و 019/0p= )، WHR (12/11F= و 010/0p= ) و سطوح SHBG (80/6F= و 015/0p= ) زنان یائسۀ مبتلا به سرطان پستان دارد. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در دو گروه کنترل و تجربی متغیر گروه کنترل پیش‌آزمون پس‌آزمون گروه تجربی پیش‌آزمون پس‌آزمون وزن بدن (kg) 00/9 (170/70 28/9(60/71 75/12 (39/70 51/13(40/69 BMI (kg/m2) 43/3 (42/27 55/3 (98/27 69/4 (04/28 77/4(74/27 WHR 369/0 ( 964/0 416/0( 968/0 721/0 ( 982/0 797/0 ( 946/0 SHBG (nmol/l) 16/83±72/9 44/75±22/10 41/64±23/8 88/74±96/9 بحث و نتیجه‌گیری در پژوهش حاضر اثر 15 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی بر سطوح SHBGزنان یائسۀ مبتلا به سرطان پستان بررسی شد. پژوهش حاضر دچار ضعف‌هایی بود که عبارتند از عدم کنترل دقیق تغذیه در طول 15 هفته، عدم کنترل فعالیت بدنی دو گروه در طول 15 هفته و حجم کم نمونه، با این‌حال، با توجه به بررسی سوابق و پیشینه، به‌نظر می‌رسد این نخستین پژوهشی باشد که به بررسی اثر فعالیت ورزشی بر سطوح SHBG زنان یائسۀ مبتلا به سرطان پستان پرداخته است. به گفتۀ فیری 1 و همکاران fairey (2003)، فعالیت ورزشی، سطوح IGF-1 وIGFBP-3 را در زنان یائسۀ مبتلا به سرطان پستان کاهش می‌دهد (19)، بنابراین بخشی از افزایش سطوح SHBG ممکن است به این کاهش مربوط باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت ورزشی ترکیبی، سطوح سرمی SHBG را در زنان یائسۀ مبتلا به سرطان پستان به‌طور معنی‌دار افزایش می‌دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.